မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဖလား (ေဘာ္လုံးၿပိဳင္ပြဲ) သတင္းဓါတ္ပုံ

This slideshow requires JavaScript.

Please follow and like us:

Leave a Reply