တစ္ဦးျခင္းစီ၏ စြမး္ေဆာင္ရည္အေပၚ မူတည္သည္

အစုိးရသက္တမ္း သံုးလကာလအတြင္း မြန္ျပည္နယ္အစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈေရခ်ိန္မွာ အႏႈတ္ျပခဲ့သည္ ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ အရာရာအဆင္ခင္းက်င္းလာခဲ့ျခင္းမဟုတ္သည္က အခရာက်သည္ဟု ေယဘူယ်ယူဆ ႏိုင္ၿပီး အဆင္ေျပသလုိ မီးစင္ၾကည့္ကသည့္ မဟာဗ်ဴဟာက ကနဦးကာလမွာပင္ အလုပ္မျဖစ္ခဲ့ေခ။

final-logo

ေ၀ဖန္မႈေတြ၊ ဖိအားေတြ အႀကီးအက်ယ္ခံေနရခ်ိန္တြင္ ဒီမုိကေရစီ၏သေဘာတရားအရ လႊတ္ေတာ္၏ ေကာင္းေကာင္းႀကီး အျပန္အလွန္ထိမ္းေၾကာင္းမႈကုိ မေမွ်ာ္လင့္ပဲခံယူခဲ့ရသည္။ ပ်ားရည္ဆမ္းကာတုိ႔ မခ်ိဳျမိန္ ေတာ့ေပ။

ဘာေၾကာင့္၊ ဘယ္လိုဟု သတၱဳခ်ရေသာ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိပဲ အေ၀းကြင္းဆင္းကန္သည့္ ေဘာလံုးအသင္းလုိ အလဲလဲအကြဲကြဲျဖစ္ရသည္ဟု ျမင္ရသည္။ ခက္သည္က ေဖ်ာ္ေျဖေရးဆန္ေသာ ေဘာလံုးပြဲစဥ္တစ္ခုမဟုတ္။ ျပည္နယ္တစ္ခုအတြက္ အခရာက်ေသာအစုိးရကစားပြဲႀကီးျဖစ္သည္။

ဒီေနရာတြင္ အစုိးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ တုိင္းတာၾကည့္ေသာအခါ အသင္းလုိက္စုဖြဲ႕မႈအားနည္းျခင္း၊ တစ္ဦးျခင္းစြမ္းေဆာင္ရည္မေပၚလြင္ျခင္းက အစုိးရအတြက္ ဖိအားတြင္းထဲ အလုိလုိသက္ဆင္းသလုိျဖစ္ခဲ့ သည္။

ယခုကာလသည္ အစုိးရသက္တမ္းသံုးလကာလျဖစ္သည့္အတြက္ အားနည္းခ်က္ကုိ အေျဖရွာၿပီး ဘက္လုိက္မႈကင္းေသာ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းလုပ္သင့္သည့္ကာလတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု တုိက္တြန္းလုိသည္။ ဒီေနရာတြင္ အခ်င္းခ်င္းၾကား ႐ုိးသားမႈရွိဖုိ႔လုိသည္ဟု ကနဦးဆုိခ်င္သည္။ အေျဖမွန္ကုိရွာရာတြင္ အေျဖမွန္ရရွိ ေရးအတြက္ ၀န္ခံျခင္းကသာလွ်င္ အေကာင္းဆံုးေသာနည္းလမ္းပင္ျဖစ္သည္။ မိမိမွားခဲ့သည္။ မိမိအားနည္းခဲ့ သည္။ မိမိျပင္လုိသည္။ မိမိအခ်ိန္လုိသည္။ ရုိးသားျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆံုးအေျဖထုတ္မႈျဖစ္သည္။

ထုိကနဦးေျခလွမ္းစၿပီးမွသာလွ်င္ Team Work ေကာင္းဖို႔အတြက္ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈတည္ ေဆာက္ဖုိ႔လုိသည္။ ဤအခ်က္သည္ အင္မတန္အေရးႀကီးပါသည္။ ယင္းေနာက္တြင္ တစ္ဦးျခင္းစီ၏ စြမ္း ေဆာင္ေရကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္ဖုိ႔လုိသည္။ လူတုိင္းအျပည့္အစံုမတတ္ႏိုင္ေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း မိမိမတတ္ သည္ကုိ မတတ္ေၾကာင္း ၀န္ခံႏိုင္ဖုိ႔၊ ၀န္ခံရဲဖုိ႔လုိသည္။ သုိ႔မွသာ ေရွ႕ဆက္လုိ႔ရႏိုင္မည္။

အဆုိပါအေျဖေတြ ေတြ႕လွ်င္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာအေျခအေနကုိ ဖန္တီးဖုိ႔ မေ၀းေတာ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ပြင့္လင္းစြာအေျဖရွာႏုိင္ဖုိ႔သည္ကား မရွိမျဖစ္အရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း အျမဲမျပတ္ႏွလံုးသြင္းဖုိ႔လုိသည္။

မာနသည္ လူတုိင္းတြင္ရွိသင့္သည္။ တစ္လြဲမာနေတာ့မျဖစ္သင့္ေပ။ ေရွ႕ဆက္မည့္ခရီးေ၀းပါေသး သည္။ မိမိမွန္ေနေသးသည္ဟု ဆုိလွ်င္ အခ်ိန္ကာလက စကားေျပာပါလိမ့္မည္။

အခ်ဳပ္ေျပာလုိသည္မွာ အမ်ားျပည္သူေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ျပည္သူ႔ကၽြန္အစုိးရျဖစ္သည့္အတြက္ ေကာင္းေစလိုေသာ ေစတနာလြန္ကဲမႈျဖင့္ တုိက္တြန္းျခင္းသာျဖစ္သည္။

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.