ယာယီေရြ ့ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားအား အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္း ႏွင့္ ကိုင္ေဆာင္သင့္သည့္ သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ားထုတ္ေပးျခင္းမရွိဟုဆုိ

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဇြန္ ၃၀

ယာယီေရြ ့ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားအား အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္း ႏွင့္ ကိုင္ေဆာင္သင့္သည့္ သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းမရွိဟု မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ ့အင္အားဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေက်ာ္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျဖၾကားသည္။

ဇြန္လ (၂၉) ရက္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ ့နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၏ “ယာယီေရြ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကို အိမ္ေထာင္စုစာရင္းထုတ္ေပးသည့္ ကိစၥအား ရပ္ဆိုင္းေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆို” ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ၌ ယင္းကဲ့သို ့ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ယာယီေရြ ့ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သာမန္ေရြ ့ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားကဲ့သို ့စီစစ္ၿပီး မွတ္တမ္းအျဖစ္ထားရွိသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယာယီေရြ ့ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၏ စာရင္းမ်ားအား အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းႏွင့္ ကိုင္ေဆာင္လက္မွတ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္ေပးျခင္းမရွိပါ” ဟု ဦးဝဏၰေက်ာ္ မွေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎ကဆက္လက္ၿပီး “သာမန္ေရြ ့ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားအား စိစစ္ရာတြင္ ယခင္ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ေဒသတြင္ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့ျခင္းရွိ၊ မရွိ။ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းမရွိက အမွန္တကယ္ ေနထိုင္ခဲ့ျခင္းရွိ၊ မရွိ။ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ ့နယ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ညွိႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္သြားျခင္း နဲ ့မိမိေနထိုင္ရာ ၿမိဳ ့နယ္အတြင္းေနထိုင္မႈကာလ (၃) ႏွစ္ႏွင့္အထက္၊ (၃) ႏွစ္ ႏွင့္ (၆) လၾကား၊ (၆) လေအာက္စိစစ္ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမဟုတ္သူ ႏိုင္ငံျခားသား ေသြးေႏွာဟူ၍ ခဲြျခားစိစစ္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရပါ တယ္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းနဲ ့ကိုင္ေဆာင္သင့္တဲ့ မွတ္ပံုလက္မွတ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားပါမယ္။ ေသြးေႏွာမ်ားကို မွတ္တမ္းအေနနဲ ့ပဲထားရွိသြားပါမယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ရက္ (၁၀၀) စီမံခ်က္သည္ ျပည္ေထာင္စု လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ ့အင္အားဝန္ႀကီးဌာန မွ တႏိုင္ငံလံုး၌ လႊမ္းၿခံဳေဆာင္ရြက္ေနေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎လုပ္ငန္းစဥ္ကိုျပည္ေထာင္စု၏ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသျဖစ္သည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၌ အဆိုတင္သြင္းျခင္းအား စဥ္းစားဆံုးျဖစ္ေပးႏိုင္ရန္ ဦးဝဏၰေက်ာ္ မွတင္ျပခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းၿပီးေနာက္ “ယာယီေရြ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကို အိမ္ေထာင္စုစာရင္းထုတ္ေပးသည့္ ကိစၥအား ရပ္ဆိုင္းေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆို ” မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ ့၏ ရက္ (၁၀၀) စီမံခ်က္တြင္ပါဝင္ေသာ ေနရာအတည္တက်မရွိပဲ ေရြ ့ေျပာင္းေနထိုင္ ၾကသူမ်ားအား အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းႏွင့္ ကိုင္ေဆာင္သင့္သည့္ မွတ္ပံုတင္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ေဆာင္ရြက္ေပး ေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏွင့္ မြန္လူမႈအဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ ကန္ ့ကြက္ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္ မ်ားထုတ္ျပန္ျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ ့မ်ားထံ ကန္ ့ကြက္လႊာမ်ားေပးပို ့ခဲ့ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သာမန္ေရြ ့ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္၊ ပညာသင္ၾကားရန္ႏွင့္ အျခားအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ ့ႀကီးမ်ား၊ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေပါမ်ားသည့္ ၿမိဳ ့ျပမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းရွိသည့္ၿမိဳ ့မ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသ စသည့္အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ အသိမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ေနအိမ္ဌားရမ္း၍လည္းေကာင္း၊ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းမရွိပဲ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယာယီ ေရြ ့ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားအားလံုးသည္ သာမန္ေရြ ့ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း လ.ဝ.က ကအဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုထားသည္။

ယာယီေရြ ့ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားမွာ အစိုးရဌာနပိုင္ေျမမ်ား၊ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္း၊ စည္ပင္ပိုင္ေျမ၊ အဖြဲ ့အစည္းပိုင္ေျမ၊ ကုမၸဏီပိုင္ေျမ၊ စီမံကိန္းပိုင္ေျမ၊ သာသနာ့နယ္ေျမ၊ ပုဂၢလိကပိုင္ေျမ၊ ေျမႏုကၽြန္း၊ ရထားလမ္းေဘး၊ ကားလမ္းေဘး စသည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ားက ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိပဲ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ၾကသူမ်ား ႏွင့္ မူလေနထိုင္ရာေဒသမွ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရွိသည့္ နယ္စပ္ၿမိဳ ့မ်ား၊ ေရႊတြင္း၊ ေက်ာက္ေမွာ္၊ ေရနံတြင္း စသည့္ သယံဇာတမ်ားထြက္ရွိရာ ေဒသမ်ား၊ ပင္လယ္ကမ္းေျခ၊ ျမစ္ေခ်ာင္း ကမ္းနားစသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ႀကံဳရာက်ဘမ္း ေရြ ့ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္၍ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း လ.ဝ.က ကအဓိပၸါယ္ဖြင့္ ဆိုထားသည္ဟု သိရသည္။

သတင္း – ခ်မ္းစြန္း

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.