လုပ္ပုိင္ခြင့္အလြဲသံုးမႈမ်ားကုိ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ တရား၀င္ရွဳံ႕ခ်ဖုိ႔လုိသည္

ယခင္မြန္ျပည္နယ္အစုိးရလက္ထက္ေနာက္ဆံုးသက္တမ္းတြင္ အလ်င္စလုိဖြင့္လွစ္သြားေသာ ေမာ္လၿမိဳင္ကမ္းနားလမ္းအဆင့္(၆)မွာ မုိးအ၀င္ကာလတြင္ပင္ လမ္းေပၚေရေက်ာ္မႈတစ္ခုျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ျပည္သူ မ်ားအၾကားေ၀ဖန္မႈအႀကီးအက်ယ္ရွိလာခဲ့သည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကလည္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္ ႏိုင္ဦး၏ အဆုိပါကမ္းနားလမ္းလုပ္ငန္းျပန္လည္စိစစ္ရန္အဆုိမွာေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး စိစစ္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႕ကာ စိစစ္ ခဲ့ျပန္သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ အဆုိပါစိစစ္ေရး ေကာ္မတီက ေတြ႕ရွိခ်က္အစီရင္ခံစာကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ ေၾကျငာခဲ့သည္။

အဆုိပါအစီရင္ခံစာပါ အခ်က္မ်ားမွ အခ်ိဳ႕ကုိ ထုတ္ႏုတ္ရေသာ္ –

(၁) မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္ေကာ္မတီမွ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစတင္ခ်ိန္မွ ၿပီးဆံုးခ်ိန္အထိညႊန္ၾကားခ်က္အရ ေလ့လာ စစ္ေဆးႏိုင္မႈမရိွျခင္း၊ လုပ္ငန္းၿပီးစီးသည္မွာ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေဆာက္လုပ္သူကုမၸဏီေငြ(၁၀)ရာခုိင္ ႏႈန္းသာသြင္းထားျခင္းအေပၚလက္ခံထားၿပီး က်န္ေငြမ်ားကုိ ထပ္မံေပးသြင္းျခင္းမရွိသည့္အေပၚ တစ္စံုတစ္ရာ တုန္႔ျပန္မႈမရွိျခင္း၊ ျပည္နယ္စည္ပင္သုိ႔ေပးသြင္းရမည့္ ေျမဧကႏွင့္ ေငြပမဏာကုိေလ်ာ့ေပါ့ေပးသြင္းရန္ အသနား ခံျခင္းအေပၚ လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖင့္ အခြင့္အေရးေပးျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း

(၂) တာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္သည့္ စုန္ေရကုမၸဏီမွ စည္ပင္သာယာေကာ္မတီသုိ႔ လုပ္ငန္းၿပီးစီးေၾကာင္းလႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့သည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွလက္ခံရရွိျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ကြဲလြဲခ်က္ေတြ႔ရွိ ျခင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားနည္းခ်က္ရွိခဲ့ၿပီး လမ္းေပၚေရေက်ာ္ျခင္း အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚေလာက္ သည္အထိ လုပ္ငန္းကုိ အဆင္ေျပသလုိေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း၊ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာႀကံဳေတြ႕မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ငန္းစိစစ္ေရးေကာ္မတီသုိ႔ တင္ျပျခင္းမရွိပဲ ကုိယ္ပုိင္ဆႏၵျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမ်ား၊ စာခ်ဳပ္ပါသေဘာတူညီ ခ်က္မ်ားအရ ျပန္လည္ေပးသြင္းရမည့္ေငြကုိ အျပည့္အ၀ေပးသြင္းျခင္းမရွိပဲ (၁၀)ရာခုိင္ႏႈန္းသာေပးသြင္းရျခင္း

(၃) ယခင္မြန္ျပည္နယ္အစုိးရမွ လုပ္ငန္းေနာက္ဆက္တြဲကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔အသိေပးျခင္းမရွိ ျခင္း၊ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ အစီရင္ခံတင္ျပမႈမရွိျခင္း၊ ပုဂၢလိကကုမၸဏီႏွင့္ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စည္းေႏွာင္မႈမရွိပဲ အလြယ္တကူျပဳျပင္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳျခင္း စသည္မ်ားကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။

အစုိးရတုိ႔မည္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ တာ၀န္ခံျခင္းျဖစ္ရာ အထက္ေဖာ္ျပပါအစီရင္ခံ စာအရဆုိလွ်င္ တာ၀န္ခံျခင္းမရွိယံုသာမက လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားအေပၚအလြဲသံုးစားျပဳမူခဲ့သည္ဟု ယူဆရသည္။

အဆုိပါအခ်က္မ်ားသည္ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတက္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ အဟန္႔အတားျဖစ္႐ုံသာမက အဂတိျပဳမႈအတြက္ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳသည္ဟု ယူဆရသည္။ ယခုေဖာ္ျပခ်က္သည္ ယခင္အစုိးရအတည္ ျပဳသြားခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားစြာအနက္မွ တစ္ခုတည္း၏ ေတြ႕ရွိခ်က္သာလွ်င္ျဖစ္ၿပီး အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ျပည္သူမ်ား ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ်ခံစားေနရသည္ကို မီဒီယာအမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိေနရသည္။

ဒီမုိကေရစီအစုိးရေခတ္တြင္ အစုိးရ၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတုိင္းသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ အေျခခံၿပီး တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈအျပည့္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရသည္ရွိရာ အထက္ပါလုပ္ငန္းအေပၚတြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ အသံုး ျပဳၿပီး အလြဲသံုးစားျပဳခဲ့သည္ကုိ လက္ခံခဲ့ေသာ ယခင္အစုိးရတစ္ဖြဲ႕လံုးႏွင့္ စုန္ေရကုမၸဏီတုိ႔အား မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွ တရား၀င္ရွဳံ႕ခ်ေၾကာင္း ေၾကျငာရန္၊ ထုိ႔အျပင္ ယခင္အစုိးရ၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ သြားေသာ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ထပ္မံစိစစ္ေပးျခင္းျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈကုိ အျပည့္အ၀ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အခန္းက႑ကုိျမင့္တင္ရန္ တုိက္တြန္းလုိသည္။

လက္ရွိအသစ္တက္လာေသာ အစုိးရသည္လည္း ယင္းတုိ႔တာ၀န္ယူစဥ္ကာလတြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာျဖင့္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈျပည့္၀စြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ရန္ ယခုကိစၥကုိ အေျခခံၿပီး တုိက္တြန္းလုိသည္။

ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းမ်ားပုိမုိထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ မိမိတုိ႔၏ရပ္တည္ခ်က္၊ ပါတီ၏ညႊန္ၾကားခ်က္၊ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ အားေကာင္းခ်က္ျဖစ္ေစဖုိ႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးသိရွိနားလည္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိပါသည္။

အနာဂတ္သည္ကား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ေရးဆြဲေရးသုိ႔ ဦးတည္လာႏိုင္သည္ရွိရာ တုိင္းရင္း သားေဒသလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ဥပေဒျပဳလုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းစနစ္တက်အားေကာင္းလာေရး အတြက္ လက္ရွိကုိယ္စားလွယ္အားလံုး အုတ္ျမစ္ခ်ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.