အစုိးရသစ္အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးက႑ကုိ အာရုံစူးစုိက္မႈအားနည္းဟု အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားသူမ်ားဆုိ

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဇူလုိင္ ၇

ယခုလက္ရွိ အစုိးရသစ္အေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္ႏိုင္ေရးအတြက္ လက္တြဲေခၚ ေဆာင္မႈအားနည္းေနသည္ဟု အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားသူမ်ားအဖြဲ႔က ေျပာသည္။

women-acti-mon-state
ယခင္အစုိးရလက္ထက္တြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးပါ၀င္ခြင့္ရရန္ ေတာက္ေလွ်ာက္ေတာင္းဆုိေနခဲ့ေသာ္လည္း ပုိမုိပါ၀င္လာႏုိင္မည္ဟုထင္ထားသည့္ အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္လည္း ထိေရာက္မႈမ်ားကိုမျမင္ရေသးေၾကာင္း မြန္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔(MWO)မွ ဒုဥကၠဌ မိကြန္းခ်မ္းႏြန္က ေျပာသည္။

“အစုိးရသစ္ကုိ အမ်ဳိးသမီးပါ၀င္ဖုိ႔အတြက္ က်မတုိ႔အျမဲတမ္းေျပာေနတယ္ အမ်ဳိးသမီးအေရးကုိစဥ္းစားေပးရ မယ္ အမ်ဳိးသမီးပါ၀င္ရမယ္ ဒါေပမယ့္ဒီအခ်ိန္ထိ သူတုိ႔လုပ္ေနတာကုိၾကည့္မယ္ဆုိရင္နည္းနည္းမွ ခရီး မေရာက္ဘူး အမ်ဳိးသမီးအေရးပါ၀င္ဖုိ႔ သူတုိ႔အားေပးေနတာမရွိပါဘူး” ဟုလည္း ၄င္းကေျပာသည္။

၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ပါ၀င္ခြင့္မရေသာ္လည္း မြန္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကြန္ယက္(MWN)နာမည္ျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးအေရး လႈပ္ရွားရန္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္အဖြဲ႔မွ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ မထုိးရေသးသည့္ UNFC ၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ Delegation for Political Negotiation-DPNႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီထံ အစုိးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အမ်ဳိးသမီး ကုိယ္စားလွယ္တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ စာပုိ႔ထားေၾကာင္းလည္း ဆက္ေျပာသည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၅ခု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈမွာ တႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔(NCCT) ပါ၀င္မႈ ၁၆ဦးထဲတြင္ အမ်ဳိးသမီး ၁ဦး၊ အဆင့္ျမင့္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔(SD) ၁၅ဦးထဲတြင္ ၂ဦး၊ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ(UPWC) ၅၂ဦးထဲတြင္ ၂ဦး၊ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ(UPDJC) ၄၈ဦးထဲတြင္ ၃ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးလံုး၀မပါ၀င္သည့္အဖြဲ႔မ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီ(UPCC)၊တႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း(JICM)ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ပစ္ ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ(JMC-Union Level)တုိ႔ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးမူ၀ါဒမ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား စာအုပ္တြင္ ေတြ႔ရသည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာဆံုးျဖတ္ခ်တဲ့ေနရာမွာ ပါ၀င္ဖုိ႔ဆုိတာက က်မသိတာက အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ ေနရာေပးတာက မရွိသေလာက္ျဖစ္ေနတယ္ေပါ့ေနာ္ အာရုံစူးစုိက္မႈဆုိတာကပုိေ၀းသြားမွာေပါ့ေနာ္ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိလုိ႔ရွိရင္ အခု အသစ္ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ၂၁ရာစုပင္လံုညီလာခံမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြပါ၀င္မႈဆုိရင္ေလာေလာဆယ္ဆုိရင္ သံုးေယာက္ေလာက္ပဲရွိေသးတယ္ အာရုံစူးစုိက္မႈမရွိဘူးလုိ႔လည္းေျပာလုိ႔ရတယ္ေနာ္ အမ်ဳိးသမီးေတြမပါလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္လုပ္သြားလုိ႔ရမယ္လုိ႔ယူဆတဲ့ သေဘာမွာရွိတယ္” ဟုအမ်ဳိးသမီးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ (WFFP) ဒါရုိက္တာ ေဒၚသူဇာတင္ကေျပာသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ ကုိယ္တုိင္ပါ၀င္သူမ်ား၊အသက္ရွင္ က်န္ရစ္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ (ပဋိ ပကၡဒဏ္)ခံစားခဲ့ၾကရသူမ်ားအျဖစ္ အမ်ဳိးသားမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္မတူပဲ သီးျခားပံုစံျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္၏ အက်ဳိးဆက္ကုိ ေတြ႔ႀကံဳခံစားၾကရၿပီး ထိေရာက္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ မႈလုပ္ငန္းစဥ္တခုျဖစ္ထြန္းေစရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ကာကြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ အဆင့္တုိင္းတြင္ပါ၀င္ရန္လုိအပ္သည္ဟု (tni)အစီရင္ခံစာတြင္ေတြ႔ရသည္။

(NCA)တြင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈမရွိသည့္ကတိက၀တ္ျဖစ္သည့္`ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အခ်ဳိးအစားျဖင့္အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေစရမည္` (အခန္း၅၊ စာပုိဒ္ ၂၃) ေ၀၀ါး၊မရွင္းလင္းေသာ စကားအထားအသုိသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ ျပည့္၀စြာပါ၀င္ျခင္းကုိ အာမမခံႏုိင္ပါဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရက ၁၉၉၇တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကုိ ပေပ်ာက္ ေစေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(CEDAW) သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ကုလသမဂၢတြင္လက္မွတ္ေရးထုိးထားၿပီး စာခ်ဳပ္ အရ အစုိးရအေနျဖင့္ လုိက္နာရမည့္တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိလည္း တုိ္က္ရုိက္ခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္သည္ဟုလည္း သံုးသပ္ထားသည္။

သတင္း – ခ်မ္းစြန္း (ပံုပါ)

Please follow and like us:

LEAVE A REPLY