ေဒသတြင္း မီဒီယာေတြ တည္ရွိေစေရး သက္ဆုိင္သူမ်ား အေလးေပးေစခ်င္သည္

သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္အတန္အတင့္ရလာသည္ႏွင့္ အမွ် သတင္းမီဒီယာကုိ လုပ္ကုိင္လာသူမ်ား အၿပိဳင္း အ႐ုိင္းေပၚထြက္လာသည္။ ထုိအထဲကမွ ေဒသတြင္း မီဒီယာမ်ား အေတာ္ေလးေပၚလာသည္။

ဆုိရလွ်င္ အေကာင္းလကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္သလုိ ေဒသတြင္း ေအာက္ေျခအသံမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဖာ္ထုတ္လာႏိုင္ျခင္းက ဒီမုိကေရစီ၏ အေျခခံအခ်က္ေကာင္းတစ္ခုကုိ အေကာင္အထည္ေပၚလာသလုိဟု ယူဆရသည္။

ယခင္ကာလမ်ားတြင္ ရန္ကုန္အေျခစုိက္ အဓိကမီဒီယာႀကီးမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ေဒသတြင္းအသံ ခပ္နည္းနည္းသာလွ်င္ လူအမ်ားၾကားထဲေရာက္ၿပီး ေဒသတြင္းျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အခ်က္မ်ား မီဒီယာေပၚတြင္ မေရာက္ရွိခဲ့ေပ။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေလာက္မွ စတင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အႏွံ႔တြင္ ေဒသအေျခစုိက္ တုိင္းရင္းသားမီဒီယာေတြ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ေပၚထြက္လာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေဒသတြင္းက အသံ ေတြလည္း ေနရာအႏွံ႕သုိ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႕ကုန္သည္။ ဆုိရလွ်င္ ေအာက္အေျခအသံေတြက်ယ္ေလာင္စြာၾကားလာရသည္။

ထုိထုိေသာ အေျခအေနမ်ားရွိေနေသာ္လည္း တစ္ဖက္တြင္ ေရရွည္ရပ္တုိင္လာႏိုင္မႈအတြက္ ေဒသ တြင္းမီဒီယာတုိ႔ ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ် စုိးရိမ္ၾကရသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး၊ လူသားအရင္းအျမစ္၊ အျခားေသာ က်ားကန္ေပးသည့္ အေျခအေနမ်ား (ေၾကာ္ျငာ၊ ျဖန္႔ခ်ိေရးလမ္းေၾကာင္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ပံုႏွိပ္ေရး၊ သက္ဆုိင္ရာအင္အားစု မ်ား၏ အားေပးမႈ)မ်ားမွာ အျမဲသျဖင့္ မတည္ျမဲေနေသာေၾကာင့္ စုိးရိမ္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ဆုိရလွ်င္ အဆုိပါအခ်က္မ်ားက အေထာက္အပံ့မျပဳေနဘူးလားဟု ဆုိလွ်င္ အမ်ားစုမွ မျပဳဟုဆုိရမည္။ ေၾကာ္ျငာလက္ခံရရွိမႈ အလြန္အားနည္းျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ၿပီး မွ်တေသာျဖန္႔ခ်ိေရးလမ္းေၾကာင္းမရွိျခင္း၊ သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေရးတြင္ ထိေရာက္စနစ္က်စြာ၀န္ေဆာင္မႈမေပးႏိုင္ျခင္း၊ ဂ်ာနယ္အတြက္ပံုႏွိပ္စက္မရွိျခင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ အင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ၏ စိတ္သေဘာထားမတူညီလွ်င္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ယံုမွ်မက ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္စြပ္စြဲျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု အၾကမ္းဖ်ဥ္းဆုိရမည္။ (၀န္ခံခ်က္ – ႀကံဳဆံုေတြ႕ရသည့္ အေပၚ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ အရာအားလံုးကုိ မဆုိလုိပါ)

ယခင္အစုိးရလက္ထက္၊ ယခုအစုိးရလက္ထက္ ပုဂၢလိက သတင္းစာေတြ အတုန္းအရုံးလဲျပိဳက်သံ မ်ား မၾကာခဏၾကားသိရသည္။ ခုတစ္ေစာင္နားျပန္ၿပီ။ ခုတစ္ေစာင္ရပ္ျပန္ၿပီ။ အဆုိပါရပ္ဆုိင္းသည့္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္အမ်ားစုသည္ ေဒသတြင္းအေျခစုိက္သည့္စာေစာင္မ်ားျဖစ္သည္။

ရုိးရွင္းစြာေျပာဆုိရလွ်င္ ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ား ေရရွည္ရပ္တည္ေရးမွာ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ အား ေပးမႈမ်ား အေတာ္လုိအပ္သည္။ အဘက္ဘက္မွ သက္ဆုိင္သူမ်ား အေလးေပးရန္ တုိက္တြန္းလုိသည္။

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.