မြန္ျပည္နယ္၏ ကုိးကြယ္ရာဘာသာအလုိက္ရာခိုင္ႏႈန္းေဖာ္ျပခ်က္

ကုိကား - ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန၏ အစီရင္ခံစာမွ ကုိးကားေဖာ္ျပပါသည္။
ကုိကား - ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန၏ အစီရင္ခံစာမွ ကုိးကားေဖာ္ျပပါသည္။
ကုိကား – ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန၏ အစီရင္ခံစာမွ ကုိးကားေဖာ္ျပပါသည္။
Please follow and like us:

LEAVE A REPLY