ဆန္စင္ရာ က်ည့္ေပြ႕လုိက္ျခင္းျဖင့္ အလံုးစံုၿပီးေျမာက္မႈမျဖစ္ႏုိင္ပါ။

သံုးလသားေက်ာ္ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရ၏ အေျခအေနကုိ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းခန္႔မွန္းရေသာ္ ေျပာင္းလဲ တုိးတက္မႈ အေျခအေနတစ္ခ်ိဳ႕ကုိ ေတြ႕ျမင္လာရၿပီး ျပည္သူႏွင့္ ထိေတြ႕မႈပုိမုိမ်ားျပားလာသည္ကုိ ေတြ႕ရွိလာ ရသည္။

ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္း၊ လူထုစကားသံ မ်ားနားေထာင္ျခင္းမ်ားကုိ ခပ္စိတ္စိတ္ေတြ႕ျမင္လာရသည္။ အၾကမ္းဖ်ဥ္းဆုိရေသာ္ေကာင္းေသာ အေျခအေန ျဖစ္သည္ဟုဆုိရမည္။

အဆုိပါေတြ႕ဆံုမႈမ်ားတြင္ ကတိက၀တ္အခ်ိဳ႕လည္းေပးခဲ့သည္မ်ားကုိ ၾကားရသည္။ ဆုိရလွ်င္ ျပည္ နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၏ ေျခလွမ္းမ်ားကား ပိုမုိေကာင္းမြန္သည့္ဘက္သုိ႔ ဦးလွည့္လာသည္ဟု ဆုိရမည္။

ယခုအေျခအေနသည္ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕တြင္ တာ၀န္ယူေနၾကေသာ သူမ်ား၏ နယ္ေျမမကၽြမ္း က်င္မႈ၊ လုပ္ငန္းမကၽြမ္းက်င္မႈေၾကာင့္ နယ္ေျမအေျခအေနကုိ ေလ့လာသည့္သေဘာဟု ျမင္ပါသည္။ အစုိးရ တစ္ရပ္အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကၽြမ္းက်င္နားလည္မႈရွိစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းက အေကာင္းဆံုးဆုိႏုိင္ေသာ္ လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံလုိ အရာရာရွင္သန္ထေျမာက္ရသည့္အေျခအေနတြင္မူ မရွိသည္ထက္ ရွိျခင္းအေကာင္းဆံုး ဟု ေျဖသိမ့္ဆုိရေပမည္။

သုိ႔ေသာ္ တစ္စံုလံုးအေျခအေနအရၾကည့္လွ်င္ ဆန္စင္ရာက်ည္ေပြ႕လုိက္ဆုိသည့္ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ေန သလားဟု ခပ္စပ္စပ္ေလးဆုိလိုက္ခ်င္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ သံုးလေက်ာ္ သက္တမ္းအထိ မြန္ျပည္ နယ္အစုိးရ၏ မဟာဗ်ဴဟာကုိမေတြ႕ရေသးေပ။ မေတြ႕ရေသးသည္ထက္ ဘယ္လုိေဆာင္ရြက္သြားမည္ဆုိသည့္ အေျခအေနကုိလည္း မေတြ႕ေနရေသးေပ။ ဤအေျခအေနေကာင္း ေရရွည္အတြက္ေကာင္းသည္မဟုတ္ေပ။

မြန္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ျပင္ဆင္မႈတစ္ရပ္မျဖစ္မေနရွိသင့္သည္။ မဟုတ္လွ်င္ ဆန္စင္ရာက်ည္ေပြ႕လုိက္သည့္ အမႈတြဲကားငါးႏွစ္ကုန္ အလုပ္ကားမျဖစ္ႏွင့္ အဆံုးသတ္သြား မည္။ ဤကား သတိခ်ပ္ဖုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ ေစတနာေကာင္းဟုမွတ္ယူမည္ဆုိပါက အလြန္၀မ္းေျမာက္မည္ သာျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္အစုိးရလုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ က႑မ်ားကားရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္ သည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းသြားရမည့္ကိစၥမ်ားလည္းရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည္။ အဓိကကား ေကာင္းမြန္စြာသိရွိနားလည္ျပင္ဆင္ဖုိ႔သာလွ်င္ တုိက္တြန္းခ်င္သည္။

ခက္ခဲမႈဆုိသည္ကား ေနရာတုိင္းတြင္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ေက်ာ္ျဖတ္ဖုိ႔ ဆႏၵသာလွ်င္အခရာက်သည္။ ဆန္စင္ရာက်ည္ေပြ႕အျဖစ္မ်ိဳးမေရာက္ေစလုိေသာ ေစတနာေကာင္းမ်ားျဖင့္သာ …

Please follow and like us:

LEAVE A REPLY