ဘယ္သူက ဘယ္သူ႔ကုိ တာ၀န္ခံမလဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တည္ၿငိမ္စြာျဖင့္ တက္လာသည္မွာ သက္တမ္းတစ္ႀကိမ္သာလွ်င္ ၿပီးေသးၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္သုိ႔ ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္စဥ္ကာလသာလွ်င္ ရွိေနေသးသည္။

ထုိကာလကုိ အမ်ားစုက စပ္က်ားကာလဟုဆုိၾကၿပီး အဆုိပါကာလမ်ားတြင္ တရြတ္တုိက္ပါရွိသြား သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ဆင့္ဆုိင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အသစ္ေရာက္ရွိလာသည့္ ေရြးေကာက္ခံမ်ားသည္ကား မူအရသာရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ မည္သူ႔ကုိ တာ၀န္ခံရမွန္းမသိျဖစ္ေနသည္မ်ားကုိ ၾကားသိေနရသည္။

အထူးသျဖင့္ ကာလအတန္ၾကာ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ေနခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္မူ ႐ုတ္တရက္တာ၀န္ခံရမႈ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းက အရာရာတုိင္းတြင္ ကစဥ့္ကလ်ားမျဖစ္ေသာ္လည္း အနည္းႏွင့္ အမ်ားေတာ့ ခက္ခဲသြားခဲ့သည္ခ်ည္းသာျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ဆုိေတာ့ ဘယ္သူ႔ကုိ တာ၀န္ခံရမလဲေမးလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ တာ၀န္ခံဖုိ႔ လုိသည္ဟု အလြယ္ကူဆံုး အေျဖကုိေပးလုိသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ တာ၀န္ခံၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေငြမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးေနသည္ဟု လြယ္လြယ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ဒါကအေျခခံ။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မိမိကုိယ္ကုိသာ တာ၀န္ခံခဲ့သည့္ ၀န္ထမ္းေလာကအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ တာ၀န္ခံ ျခင္းမွာ ပံုစံတစ္မ်ိဳးျမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဒါက အရွိတရားပင္ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္တြင္ ၀န္ထမ္းအျဖစ္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကုိ ဦးထိပ္ပန္ဆင္ဖုိ႔လုိသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအျပင္ မည္သည္ကုိ ထပ္ဆင့္တာ၀န္ခံရမည္ရွိေသာ္ ေရြးေကာက္ခံ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရသစ္ကုိ တာ၀န္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကား ဒုတိယအေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

ယခုလုိ အေျပာင္းအလဲကာလတြင္ ၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕မွ ယခင္အစုိးရႏွင့္ ယခင္အေျခအေနမ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ေနသည္ရွိရာ ဤသည္ကား မိမိတုိ႔၏တာ၀န္ကုိ လ်စ္လ်ဴရွဳျခင္းျဖစ္သလုိ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဆႏၵကုိ လ်စ္လ်ဴရွဳျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိရမည္။

ယခုအစုိးရသစ္သက္တမ္းသည္ ယခုမွာ သံုးလေက်ာ္သာလွ်င္ ရွိေနေသးသည္။ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ သြားရန္ ခရီးေ၀းရွိေနသည္။ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ႏွဖူးေပၚလက္တင္ၿပီး ဆက္လက္သြားမည့္လမ္းခရီးမ်ားတြင္ လုိက္ပါေလွ်ာက္လွမ္းမည္လား။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ လက္ရွိအစုိးရသစ္၏မူ၀ါဒကုိ သေဘာမေတြ႕သျဖင့္ အတုိက္အခံႏိုင္ငံေရးေလာကသုိ႔ ေျခစုန္ပစ္၀င္မည္လား။ မိမိတုိ႔လြတ္လပ္ရာစဥ္းစားႏိုင္သည့္အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။

ယခုကာလကား ႏုိင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ တိတိက်က်တာ၀န္ခံရမည့္ကာလျဖစ္ေခ်ၿပီ။ အေျဖအျမန္ဆံုးရွာေဖြၿပီး ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းဖုိ႔ တုိက္တြန္းလုိသည္။ မဟုတ္ပါက ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း၏ ရလဒ္ျဖင့္ ခံစားရလွ်င္ မေကာင္းဟုဆုိရေခ်မည္။

Please follow and like us:

LEAVE A REPLY