ဆိုုးလ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္က်င္းပေနသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ားညီလာခံသိုု႔ သံျဖဴဇရပ္စည္ပင္ေကာ္မတီဥကၠဌတက္ေရာက္

0
8080

တာင္ကိုုးရီးယားႏိုုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ဆိုုးလ္တြင္ က်င္းပေနသည့္ ကမၻာလံုုးဆိုင္ရာရာသီဥတုုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ား၏ ၂ ရက္တာညီလာခံသိုု႔ မြန္ျပည္နယ္၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးထြန္းျမင့္ေက်ာ္လည္း သြားေရာက္တက္ေရာက္ေနသည္ဟုု သတင္းရရွိပါသည္။

“UCLG(ASPAC) ဆိုုတဲ့အဖြဲ႕ကေနတစ္ဆင့္ ဖိတ္လာတဲ့အတြက္ လာတက္ျဖစ္တာပါ။ အဓိက ကေတာ့ ကမာၻလံုုးဆိုုင္ရာ ပူေႏြးလာမႈေၾကာင့္ျဖစ္လာတဲ့ ရာသီဥတုုေျပာင္းလဲမႈေတြကိုု ခုုခံကာကြယ္ဖိုု႔၊ ေရရွည္မွာ ရာသီဥတုုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ျဖစ္လာတဲ့ သဘာဝေဘးဒဏ္ေတြကိုု ခုုခံကာကြယ္ႏိုုင္ဖိုု႔ နည္းလမ္းရွာတာေတြ၊ ဂတိကဝတ္ျပဳထားတာေတြကိုု အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္နည္းလမ္းေတြ၊ စတာေတြကိုု ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကဖိုု႔နဲ႔အေတြ႕အႀကံဳေတြဖလွယ္ၾကဖိုု႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ဆိုုးလ္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ကမကထလုုပ္တဲ့ညီလာခံပါ” ဟုု ညီလာခံတက္ေရာက္ေနသည့္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥကၠဌက ေျပာပါသည္။

ယင္းညီလာခံကိုု ကိုုးရီးယားႏုုိင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ဆိုုးလ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေနျခင္းျဖစ္သည္။ ကုုလသမဂၢမွခ်မွတ္ထားသည့္ ကမၻာလံုုးဆိုုင္ရာ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ပါ အခ်က္မ်ားမွ ၁၁ ခ်က္ေျမာက္ျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားဆိုုင္ရာအခ်က္အလက္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေရးကိုု ခ်မွတ္ထားရာ၊ ယင္းအခ်က္ကိုု ပဲရစ္သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ျဖစ္ေပၚတုုိးတက္မႈမ်ား၊ အနာဂါတ္တြင္ အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ႏိုုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုု ရွာေဖြႏိုုင္မည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစရန္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္ဟုု သိရသည္။


ယင္းညီလာခံသိုု႔ ကမၻာတစ္လႊားမွ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ား အေယာက္ သုုံးဆယ္အပါအဝင္၊ ကုုလသမဂၢမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ကမၻာလံုုးဆိုုင္ရာ ရာသီဥတုုေျပာင္းလဲမႈဆိုုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္႐ံုုးအထူးကိုုယ္စားလွယ္မ်ား စုုစုုေပါင္း အေယာက္ ၃၀၀ ခန္႔တက္ေရာက္ၾကသည္။

ညီလာခံဖြင့္ပြဲကိုု ဆိုုးလ္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေဒသတြင္းအစိုုးရမ်ားအေနျဖင့္ ပဲရစ္သေဘာတူညီခ်က္ကိုု အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ ကမာၻလံုုးဆိုုင္ရာ ရာသီဥတုုေျပာင္းလဲလာမႈကိုု တိုုက္ဖ်က္ရာတြင္ အေရးႀကီးေသာစစ္မ်က္ႏွာမွ ပါဝင္ႏိုုင္သည္ဟုု ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ယင္းညီလာခံမွာ စက္တင္ဘာ ၁ ႏွင့္ ၂၊ စုုစုုေပါင္း ၂ ရက္တာၾကာျမင့္မည္ဟုု သိရသည္။

ယင္းညီလာခံကိုု ဆိုုးလ္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္႐ံုုး၊ ညီညြတ္ေသာ ၿမိဳ႕ျပမ်ားႏွင့္ေဒသႏၱရအစိုုးရမ်ားအဖြဲ႕ UCLG(ASPAC)၊ ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ ေဒသႏၱရအစိုုးရမ်ားအဖြဲ႕ (ICLEI) တိုု႔က ကုုလသမဂၢမွ ၿမိဳ႕ျပဆိုုင္ရာတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သည့္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ UN-Habitat အဖြဲ႕တိုု႔၏အားေပး ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ယခုုညီလာခံကိုု က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.