အခ်ိန္ယူပါ၊ ေသခ်ာစြာေဆြးေႏြးပါ။ အေျဖထြက္ပါေစ

0
7751
အစုိးရသစ္ေၾကြးေၾကာ္သည့္အတုိင္း ၂၀၁၆၊ ၾသဂုတ္လကုန္ျဖစ္သည့္ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ၂၁ရာစုပင္လံု ေခၚ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံစတင္ခဲ့သည္။<!--more-->ယခင္တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံထက္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕(၃)ဖြဲ႕မွ လြဲၿပီး အင္အားစုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ညီလာခံျဖစ္ကာ ကမၻာကအာ႐ုံစုိက္သည့္ ညီလာခံ တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

ညီလာခံဒုတိယေန႔မွ စတင္ၿပီး အင္အားစုအားလံုးမွ မိမိတုိ႔၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား၊ သေဘာထားမ်ား၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ အသီးသီးေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကၿပီး ကြဲလြဲမႈေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိသည္ကုိ အထင္းသားေတြ႕ရွိရ သည္။

အေရာင္အေသြးစံုေသာ ႏိုင္ငံေရးယူဆခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္ျဖစ္သျဖင့္ ရပ္တည္ခ်က္၊ သေဘာထားမ်ား ကြဲလြဲသည္မွာ အမွန္တရားပင္ျဖစ္သည္။ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအားလံုးသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတုိ႔အတြက္သာ လွ်င္ျဖစ္သည္ဟု အင္အားစုအားလံုးက ဆုိၾကသည္။ 

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကား အစပ်ိဳးၿပီျဖစ္သည္။ ေသခ်ာသည္မွာ ေျခာက္လမွတစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ အခ်ိန္ယူမည္မွာ ေသခ်ာလွသည္။ ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ပဋိပကၡအတြက္ ေျခာက္လျဖင့္ မေျပလည္ႏုိင္။ မွန္ပါသည္။ အခ်ိန္ယူရမည္။ သုို႔ေသာ္လည္း ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ် ဒုကၡသုကၡႀကံဳေနရသည့္ ႏုိင္ငံသား မ်ားတုိ႔ဘ၀စာနာျခင္းအားျဖင့္ မလုိလားအပ္ေသာ အခ်ိန္မ်ားကုိ ခ်ံဳ႕ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းလုိသည္။

ညီလာခံဒုတိယေန႔ အခင္းအက်င္းအရ မတူကြဲျပားမႈေတြ ၉၀ရာခုိင္ႏႈန္းအထိရွိေနသည္ကုိ ေတြ႕ရ သည္။ လုိခ်င္သည့္အေျဖမွာ အားလံုးလက္ခံသေဘာတူသည့္ အေျဖတစ္ခုသာလွ်င္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေျဖညိႇဖုိ႔ ေဆြးေႏြးရမည္။ ေဆြးေႏြးမႈတုိင္းအတြက္ တိက်၊ ေသခ်ာဖုိ႔လုိသလုိ ကမၻာ၊ ျမန္မာအခင္းအက်င္းႏွင့္ ႏိႈင္းခ်ိန္ဖုိ႔လုိသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ မ်က္ႏွာမူဖုိ႔လုိသည္။ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ အေျဖထြက္ဖုိ႔ လိုသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေက်အလည္ေဆြးေႏြးပါ။ ေသခ်ာေဆြးေႏြးပါ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ တိတိက်က်ေဆြးေႏြးပါ။

ေဆြးေႏြးမႈတုိင္းတြင္ ပြတ္တုိက္မႈရွိႏုိင္သည္။ ရပ္တည္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးက သမုိင္းအစဥ္အလာ၊ ခံယူခ်က္၊ ဒုကၡသုကၡ၊ တန္းတူမႈ၊ ေကာင္းမြန္ေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တုိ႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားရာ အားလံုးအေလွ်ာ့ေပးလုိ ေသာ သေဘာမရွိဟု ေယဘူယ်ယူဆရမည္။ လုိခ်င္သည္မွာ ႏုိင္ငံသားအားလံုးအတြက္ ေျပလည္ျခင္းတရား သာလွ်င္ျဖစ္သည္။ အေျဖမထြက္စရာမရွိပါ။ အေျဖထြက္ဖုိ႔အတြက္ တစ္ဦးစီ၊ တစ္ဖြဲ႕စီက ဂ၊ ပ၊ င၊ ၁ ျဖစ္မေနဖုိ႔ လုိသည္။ ၁ လုိခ်င္လွ်င္ ၁ အတြက္ရေအာင္ေဆြးေႏြးပါ။ ဂ၊ ပ၊ ငမျဖစ္ဖုိ႔လုိသည္။

အဆံုးသတ္အေနျဖင့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကုိ ႀကိဳဆုိပါသည္။ က်န္ရွိေနေသာအင္အားစုမ်ားလည္း ေနာက္အႀကိမ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ မွာခ်င္သည္မွာ အခ်ိန္ယူပါ၊ ေသခ်ာေဆြးေႏြးပါ၊ အေျဖထြက္ပါေစဟုပင္ျဖစ္သည္။ 
Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.