ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ – ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ၊ မြန္ေဒသလံုးဆုိင္ရာဒီမုိကေရစီပါတီ၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား

0
432

မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား –
၁။ ႏုိင္ဟံသာ (အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္)
၂။ ႏိုင္ဇြဲယ် (ဒုအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္)
၃။ ႏိုင္၀င္းလွ (ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္)
၄။ ႏိုင္ေအးမြန္ (ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္)
၅။ ႏိုင္လယီဂေကာင္း (ဗဟုိစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္)
၆။ ႏိုင္ဟံသာဗြန္ခိုင္ (ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္)
၇။ ႏိုင္ဗညားခ်မ္းႏြန္ (ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္)
၈။ ႏိုင္ေအာင္မေငး (ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္)
၉။ ႏိုင္ေရႊသိန္း (ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္)
၁၀။ မိစာဒါ (ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္)
၁၁။ မိကရက္ႏြန္ (ခ႐ုိင္အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္)

၁၂။ မိေထာရင္း (ခ႐ုိင္ေကာ္မတီ၀င္)
၁၃။ ႏိုင္၀င္းၾကည္ (တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္)
၁၄။ ႏိုင္စုိးေအာင္ (ဖိတ္ၾကားသင့္ေသာပုဂၢိဳလ္)
ရုံးအဖြဲ႕၀င္
၁။ ႏိုင္ရြန္တိန္း (႐ုံးအဖြဲ႕၀င္)
၂။ ႏိုင္ဗညားမြန္ (ရုံးအဖြဲ႕၀င္)
၃။ ႏိုင္ခ်မ္းဂ်စ္ (ရုံးအဖြဲ႕၀င္)

မြန္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား
၁။ ႏုိင္တင္ေအာင္
၂။ ႏိုင္လယိတမ
၃။ ႏိုင္စုိးျမင့္
၄။ ႏိုင္ခ်စ္ဦး
၅။ ေဒါက္တာမင္းစုိးလင္း
၆။ ႏုိင္စံလိႈင္
၇။ မိစႏၵာႏြန္
၈။ မင္းေဇယ်ာဦး

မြန္ေဒသလံုးဆုိင္ရာဒီမုိကေရစီပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား –
၁။ ႏုိင္ခ်မ္းတြဲ႔ (အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္)
၂။ ႏုိင္က်န္ရစ္
၃။ ေဒါက္တာဗညားေအာင္မုိး
၄။ ႏုိင္လွခုိင္
၅။ ႏုိင္ေမာင္ေမာင္
၆။ မိလီြဟံ
ရ။ ႏုိင္ေအာင္မြန္ (႐ုံးအဖြဲ႔)
၈။ ႏုိင္ေအာက္စား (ပါတီဥကၠဌ-ကိုယ္စား)
၉။ ေဒါက္တာမင္းႏြယ္စုိး (UPDJC)
၁၀။ ေဒါက္တာေအာင္ႏုိင္ဦး (မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား)

Please follow and like us:

LEAVE A REPLY