ျပည္သူ႔ၾကားမွာ သမုိင္းရွာ (၃)

0
7809

ႏုိင္စံ၀င္း

ၾကိဳ႕ပင္ကုန္းေပၚေတာ္မူကုန္းတြင္ လုပ္စရာက်န္ေသး၏။ ဆရာေတာ္သီတင္းသုံးရာ ဝါးေက်ာင္းကို ေျမ ျပန္႔အနိမ့္ပိုင္းတြင္ ေဆာက္ထား၏။ ေျမာက္ဘက္ရွိ ေပၚေတာ္မူေစတီငုတ္တိုငယ္၏ တည္ေနရာမွာ ေျမျမင့္ပိုင္း ေရွ႕ေနာက္တန္းေနသည္။ ၿမိဳ႕ေဟာင္းကို ေကာင္းကင္ဓါတ္ပုံမွ ေလ့လာထားခ်က္အရ ႀကိဳ႕ပင္ကုန္းတည္ရာမွာ

အတြင္းထပ္ ၿမိဳ႕ရိုး၏ေထာင့္ (အေရွ႕ေတာင္ေထာင့္)၌က်၏။ ဤအခ်က္ကို ေျမျပင္မွာစစ္ေဆးရန္ လို၏။ ဆရာ ေတာ္နွင့္ေတြ႕ဆုံခိုက္ စကားစျမည္ေျပာရသည္။ ေစတီသစ္တည္ရန္ စိုင္းျပင္းေနၿပီး လိုအပ္ေသာအုတ္မ်ား ေရာက္မလာေသး၍ ေစာင့္ဆိုင္းေနရေၾကာင္းသိရ၏။ အလွဴခံ႒ာနကိုလည္းဖြင့္ထားသည္။ ၾကိဳ႕ပင္မွာ ဆင္းတု ေတာ္မ်ား ေငြဒဂၤါးမ်ားေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ရွိရင္းငုတ္တိုတစ္ဆူကိုပါေဖာ္ထုတ္ၿပီး ၎ကိုငုံ၍ ေစတီတည္မည္ျဖစ္၏ ကၽြန္ေတာ္က ရန္ကုန္ကမၻာေအးေစတီလို အတြင္းက လိုဏ္ခံၿပီးတည္ပါ။ ဌာပနာပစၥည္းကို မွန္ကာသံတိုင္ကာ၍ အမ်ားျမင္ေအာင္ျပတိုက္လုပ္ပါဟု အႀကံေပးပါသည္။ သို႕ေသာ္အင္ဂ်င္နိယာနင့္ ပုံစံထုတ္ၿပီးၿပီဟု ဆို၍ မတတ္ နိုင္ေတာ့ပါ။

ထိုခဏမွာပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သုံးေယာက္ အုတ္ခဲရွာထြက္ၾကပါသည္။ လက္ေရးစင္းအမွတ္အသားပါ နမူနာအုတ္ပိုင္း သုံးခုေကာက္ရခဲ့သည္။ ပထမအုတ္ပိုင္းက်ိဳးမွာ အလ်ား(အက်ိဳး) ၉ လက္မ အနံ ၇ လက္မခြဲ အထူ ၃ အရြယ္ရွိ၏။ ေဘးတစ္ဖက္၌ အနံလိုက္လက္ေရးစင္းသုံးေၾကာင္းပါသည္။ ဒုတိယအုတ္မွာအလ်ား ရွည္သည္။ ၁၆ လက္မခြဲ အနံ ၈ လက္မခြဲ အထူ ၃ လက္မရွိသည္။ ထူးျခားခ်က္မွာ မ်က္ႏွာျပင္တြင္ အလ်ား လိုက္ ယခုေခတ္သေဝထိုး(သို႕မဟုတ္)ရေကာက္ႏွင့္ဆင္တူ လက္ေရးစာပါသည္။ တတိယအုတ္မွာ အလ်ား (အက်ိုဳး) ၉ လက္မ အနံ ၉ လက္မ အထူ သုံးလက္မရွိသည္။ လက္ရာအစင္းနစ္စင္းပါသည္။ ေျမျပင္ကို စစ္ေဆးရန္ ကုန္းေပၚကိုတက္ၾကသည္။ ဘုရားေဟာင္း(ငုတ္တို) သည္ ၿမိဳ႕ရုိးေပၚတြင္ ေနာက္မွတည္ထားေသာ ေစတီဟုယူဆရသည္။ အေရွ႕ဘက္သို႔ လွည့္ပတ္ၾကည့္သည့္အခါ အတြင္းထပ္ၿမိဳ႕ရိုးႏွင့္ က်ဳံးအဆက္အစပ္မ်ား ေပၚလြင္ထင္ရွားစြာေတြ႕ရ၏။ ေျမာက္ဘက္မွလာေသာ ၎အေရွ႕ၿမိဳ႕ရိုးသည္ ၉၀ ဒီဂရီ တစ္ေတာင္ဆစ္ခ်ိဳး ေကြ႕ၿပီး အေရွ႕ေတာင္ၿမိဳ႕ေထာင့္ကို ပုံေဖာ္ထားသည္။ ၎ေနာက္ အေနာက္သို႔ဦးတည္ၿပီး ေတာင္ဘက္ၿမိဳ႕ရုိး ျဖစ္လာသည္။ ေစတီေဟာင္းသည္ ၎ေတာင္ဘက္ၿမိဳ႕ရိုးေပၚတြင္တည္ရွိသည္။ ဝါးေက်ာင္းသည္ ေတာင္ဘက္ က်ံဳးအတြင္း၌ရွိသည္။ ဤေနရာတြင္ ပထမ အေရွ႕ေတာင္ၿမိဳ႕ေထာင့္အျပင္ ဒုတိယနွင့္ တတိယ ၿမိဳ႕ေထာင့္မ်ား ပါ စုေဝးလ်က္ က်ဳံးမ်ားျခားၿပီး တည္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရသျဖင့္ ၿမိဳ႕တည္ဗိသုကာပညာအတြက္အေရးပါလွ၏။ မူရင္းမူလေျမျပင္အေနအထားပ်က္ယြင္းမသြားေစေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းဖို႔လိုအပ္ပါသည္။ ေစတီေတာ္တည္ မည့္ ကုန္းအနီးကပ္လ်က္ေနရာ၌ ထူးျခားမွုတစ္ခုရွိေသး၏။ ေလးေထာင့္ပုံ အျမင့္ ၄ေပခန္႔ ေက်ာက္တိုင္တစ္ခု ျဖစ္၏။ မ်က္နာတစ္ဖက္ တစ္ေပေလးလက္မခန္႔စီ ေလးေျမႇာင့္ညီညီ ေလးမ်က္နွာရွိသည္။

ထိပ္ဖက္တြင္ လူမ်က္နွာပုံသဏၭန္ ေလးခု မထင္မရွားခပ္ေရးေရး ေပၚေနသည္ကို ၁၉၈၄ ခုႏွစ္က ဆရာၾကီးမ်ားနွင့္ ေရာက္လာခဲဲ့စဥ္က ၾကည့္ရွုဳ႕ေလ့လာခဲ့ရ၏။ မင္းၾကီးဦးေအာင္ျမင့္၊ ဦးတင္ျမတ္သိန္း၊ ဦးညြန္႕ ဟန္တို႔က ရပ္ရြာလူႀကီးမ်ားနွင့္ ပရိသတ္မ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ မည္သို႔မွ်မွတ္ခ်က္မေပးၾကေသာ္လည္း ဆရာၾကီး ဦးေမာင္ေမာင္တင္က ဒါဟာေရွးေဟာင္း ဟိႏၵဴ၊ ျဗဟၼဏ ဘာသာကိုးကြယ္ ယုံၾကည္မႈ ေစာစီးစြာ ေရာက္လာ ေၾကာင္း အေထာက္အထားပဲ Phallus ပဲျဖစ္တယ္ဟုမွတ္ခ်က္ေပးပါသည္။ ဆရာႀကီးက Sivalinga ဟုဆိုခ်င္ပုံ ရသည္။ ယခုကၽြန္ေတာ္ေရာက္လာခ်ိန္မွာ ဟိုတုန္းကႏွင့္မတူ တစ္မူထူးျခားေနပါၿပီ။ တိုင္ထိပ္ေလးမ်က္နွာတြင္ ယခင္ခပ္ေရးေရးသာျမင္ရေသာ မ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ (ေစတနာဗလပြႏွင့္) အဂၤေတ ပလာစတာဖုံးအုပ္၍ လူ မ်က္ႏွာပုံေလးခု ျပဳလုပ္ထားသည့္အျပင္ ေရာင္ေတာ္ဖြင့္ကာ ေရႊမင္မ်ားသုတ္ထားလိုက္ေတာ့သည္။ ေက်ာက္ တိုင္၏ေျခရင္းတြင္လည္း ၾကာပြင့္ၾကာဖတ္ႀကီးမ်ားခံလ်က္ ေဆးေရာင္စုံၿခယ္သထား၏။ ယခင္ကဟင္းလင္း ျပင္ေနရာမွာ ယခုကြန္ကရစ္အမိုးနွင့္ ေက်ာင္းေဆာင္ႏွင့္ အဆင့္အတန္းျမင္ေနေပၿပီ။ ဘယ္လိုျဖစ္သြားတာလဲ ဟု ေမာင္ေအာင္ႏိုင္ကို ေမးေတာ့မွအေျဖရသည္။ ခ်ဲထီေလာင္းကစားေခတ္ႀကီးမွာ ခ်ဲသမားမ်ားလာ၍ ခ်ဲနံပါတ္ ေတာင္း အဓိ႒ာန္ျပဳရာ နတ္ကေတာ္မ်ားပါပါလာျပီး အုံးအုံးထစည္ကားသည္ဆို၏။ ခ်ဲေပါက္သူမ်ားကလည္း ေက်းဇူးေတာ္တန္ခိုးရွင္အျဖစ္ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကသည္ ။ ဤသို႔ျဖင့္ ေက်ာက္တိုင္ၾကီး ေကာင္းစားသြား ပုံကို ရင္သပ္ရွဳေမာဖြယ္ေတြ႕လိုက္ရပါသည္။ ကြန္ကရစ္ အမိုးႏွင့္ ေက်ာင္းေဆာင္၏ နဖူးစီးကမၺည္းေတာ္မွာ ေအာင္သိဒၶိ ေလးမ်က္ႏွာရုပ္ရွင္ေတာ္ ဘိုးဘိုးၾကီး ဟူသတည္း။

က်ိဳကၠသာၿမိဳ႕ေဟာင္း အတြင္း အေရွ႕ေတာင္ဖက္အတြင္းထပ္ ၿမိဳ႕႐ုိး(၇ ထပ္ရွိသည့္အနက္) ပထမထပ္ ျမိဳ႕ေထာင့္ေနရာတြင္ ေတြ႕ရေသာေလးမ်က္ႏွာ ရုပ္ရွင္ေတာ္ဘိုးဘိုးႀကီး ေက်ာက္တိုင္အေၾကာင္း အနည္းငယ္ ေျပာခ်င္ပါေသးသည္။ ဤေနရာသည္ မူလေနရာမဟုတ္ ၿမိဳ႕ရိုးေပၚ မိႈေပါက္သလို ဘြားကနဲ ေပၚလာျခင္းလည္း မဟုတ္ေပ။ ႀကိဳ႕ပင္ကုန္းမွာ ဆရာေတာ္ဘုရားတည္မည္ဟု စိုင္းျပင္းေနစဥ္ ပရိသတ္ စတင္စည္ကားလာသည့္ အခါက်မွ ေကာ့စံရြာသားအခ်ိဳ႕တို႔က ဤထူးဆန္းေသာေက်ာက္တိုင္ႀကီးကို တစ္ေနရာမွသယ္လာၿပီး စိုက္ထူ ထားျခင္းျဖစ္သည္ ။ ထိုစဥ္ကကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါဝင္သူမ်ားကိုစုံစမ္းၿပီး မူလေနရာသို႔ (၂၅ ေမ ၁၉၈၆) တြင္ သြားၾကည့္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေန႕ခရီးစဥ္အေၾကာင္း ေနာက္ရက္မ်ားမွာ ထပ္ေျပာပါဦးမည္။

မူလေနရာမွာ ခတၱာရိုး(အျပင္ အေရွ႕ေတာင္ ၂မိုင္ခန္႔) ဟု အမည္ရေသာစမ္းေခ်ာင္းေလးနံေဘး အုတ္ ကုန္းႀကီးတစ္ခုမွ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကုန္းမွလက္ေရးစင္းအုတ္မ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိရ၏။ ၿမိဳ႕ေဟာင္းေခတ္ၿပိဳင္ အေထာက္အထားအစစ္အမွန္ျဖစ္၏။ လြတ္လပ္ေရးမရမီ ၿဗိသ်ွကိုလိုနီေခတ္က ရြာသားလူႀကီးအခ်ိဳ႕ သိုက္တူး ခဲ့ၾကသည္ဆို၏။ ညအခ်ိုန္ လူစုၿပီး စေတာင္းကင္းမီးထြန္းၿပီး ေရတြင္းတူးသလိုတူးၾကသည္ဆို၏။ အနက္ ေျခာက္ေပေလာက္အေရာက္၌ ဤေက်ာက္တိုင္ၾကီးကိုစေတြ႕ၿပီး ရတနာေက်ာက္ေသတၲာၾကီးေတြ႕ရၿပီဟု ဝမ္းသာအားရ ၁၆ ေပါင္တူႀကီးႏွင့္ ရိုက္ခြဲေသာ္လည္းကြဲမသြားေပ။ ေနာက္တစ္ခ်က္ထပ္ျပီးထုလိုက္ေတာ့ ထိပ္ပိုင္းမွ လက္တစ္ဝါးစာေလာက္ ေက်ာက္သား အဖတ္လိုက္ကြာက်လာသည္ဆို၏။ သည္ေတာ့မွ ရတနာ ေက်ာက္ေသတၲာမဟုတ္မွန္း သိလိုက္ရျပီး လက္ေလ်ာ့လိုက္ၾကသည္ ဆို၏။ ယခုႀကိဳ႕ပင္ကုန္းရွိ ၎ေက်ာက္ တိုင္ကိုၾကည့္လွ်င္ ထိပ္တြင္ လက္တစ္ဝါးစာမွ် ေက်ာက္ပဲ့ရာရွိပါသည္။ ေခတၲာရိုးက အုတ္ကုန္းႀကီးကို စစ္ေဆး သည့္အခါ ေရတြင္းလိုခ်ိဳင့္တြင္းႀကီးနွင့္ ၎တြင္းထဲတြင္ လက္တစ္ဝါးစာခန္႔ ေက်ာက္ဖတ္ အကြဲစကို ေတြ႕ခဲ့ရပါ သည္။ ေက်ာက္သားမွာ သဲေက်ာက္မဟုတ္ေပ။ မာေက်ာေသာ ႏွမ္းဖတ္ေက်ာက္ ဂရႏိုက္ ျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။ ထုံးေက်ာက္လည္းမဟုတ္ပါ။ သို႔ျဖစ္၍ ထုဆစ္ရန္မလြယ္ကူသျဖင့္ ေလးမ်က္နွာ ဟိႏၵဴနတ္ရုပ္ မပီမျပင္ျဖစ္ျပီး ေခတ္သစ္ ပန္းရံဆရာက အဂၤေတအုပ္ဖုံးလ်က္အသစ္ျပင္ ျဖည့္စြက္ေပးသျဖင့္ ရွင္သီဝလိကိုယ္ေတာ္လိုလို ထင္ေယာင္ဝိုးဝါးဖူးျမင္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ခ်ဲရူးသူမ်ား သဒၶါပြား၍ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ထားေသာ အေမႊးတိုင္ ဖေယာင္း တိုင္ ပန္းမ်ားျဖင့္ထုံမႊမ္းေနေပ၏။

ေနာက္တစ္ပတ္ဆက္ပါအံုးမည္။

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.