ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား အားေကာင္းေစေရး

0
7757
ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀း ေအာက္တုိဘာ(၃) ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံ က်င္းပျပဳလုပ္ေတာ့မည္။ ကာလအတန္ၾကာမက်င္းပခဲ့ေသာ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပန္လည္စတင္ မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ တင္ျပေျပာဆုိေဆြးေႏြးစရာမ်ား ျပည့္ႏွက္ေန မည္ဟု ထင္ျမင္ရပါသည္။<!--more-->ဒီမုိကေရစီေခတ္တြင္ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအားေကာင္းလာေရးသည္ အင္မ တန္အေရးႀကီးပါသည္။ အစုိးရကုိ ထိန္းေက်ာင္းေရး၊ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ ဥပေဒသံုးသပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳလုပ္ေရး မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ တဆင့္သာလွ်င္ သြားမွ၊ လႊတ္ေတာ္လုပ္ေဆာင္မွသာလွ်င္ ဒီမုိကေရစီအေျခခံမ်ား ေကာင္းမြန္စြာရွင္သန္လည္ပတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆုိရလွ်င္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ ျပည္နယ္အဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင္မွာ အင္မတန္နည္းပါးပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၊ ျပည္နယ္အစုိးရ၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအၾကား အေတာ္ေလး႐ုန္းကန္ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ လည္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အခန္းက႑မွာ ေရွ႕သုိ႔ခ်ီမည့္ ခြပ္ေဒါင္းအလားပမာ အသင့္ျဖစ္ေနေသာ္ၿပီ ဟု ယူဆရသည္။ 

ထုိေနရာမွာ အေရးႀကီးသည္မွာ လႊတ္ေတာ္အင္စတီက်ဴးရွင္း၏ အလုပ္လုပ္ႏိုင္မႈႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္မ်ား၏ အရည္အေသြးပင္ျဖစ္သည္။ 

လႊတ္ေတာ္အင္စတီက်ဴးရွင္း၏ အလုပ္လုပ္ႏိုင္မႈအဆင္ေျပေရးဆုိသည္မွာ လႊတ္ေတာ္စနစ္က မည္သည္အထိ ပံ့ပုိးႏိုင္မႈႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ခြင္က အေရးႀကီးပါသည္။ ေရးရာေကာ္မတီမ်ား၏ ေကာင္းမြန္ စြာအလုပ္လုပ္ႏိုင္မႈ၊ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ အျပည့္အစံုပံ့ပုိးႏိုင္မႈ၊ ရန္ပံုေငြေတာင္းတင္းစြာရရွိမႈအျပင္ အရည္ အေသြးျပည့္မွီေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္ လည္ပတ္မႈမ်ားက လႊတ္ေတာ္အင္စတီက်ဴးရွင္း၏ အလုပ္လုပ္ႏိုင္မႈ ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အရည္အေသြးမွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးျခင္းစီ၏ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာမူ၀ါဒကုိ နားလည္သိရွိမႈ၊ သုေတသနအားေကာင္းမႈ၊ ဥပေဒမ်ား ျခံဳငံုႏိုင္မႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ ေသာ ပံ့ပုိးႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕ရွိမႈမ်ားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အရည္အေသြးမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

logo-osx
ျပည္နယ္တြင္းရွိ ျပည္သူ႔ဘ၀တုိးတက္ျမင့္မားေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း ရရွိေရးမ်ားအတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အလုပ္လုပ္ႏိုင္မႈမွာ တုိက္႐ုိက္အခ်ိဳးက်ေနသည္ျဖစ္ရာ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အားေကာင္းေစေရးမွာ အဓိကအေရးပါေနလ်က္ရွိသည္။

အဆံုးသတ္ျဖင့္ဆိုလွ်င္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားအားေကာင္းရွင္သန္ေရးမွာ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္မ်ား အဓိကက်သည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားဆုိင္ရာအဖြဲ႕ မ်ား၏ ပံ့ပုိးမႈမွာလည္း အဓိကက်ပါေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အားေကာင္းေစေရးအတြက္ ႀကိဳးစားသြားၾကပါ ေၾကာင္း တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။
Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.