နိုင္ငံေတာ္က တည္ေဆာက္ေပးသည့္ လမ္းတံတားမ်ားမွာ ျပည္သူ႕လမ္းတံတားမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္မ်ားကိုယ္တိုင္ ၀ိုင္း၀န္းေစာင့္ေရွာက္ရန္လို။

0
7569

ပြင့္ဆန္း

နိုင္ငံေတာ္မွ ႏွစ္စဥ္တိုးခ်ဲ႔ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဒသအလိုက္ မိမိတို႔ေဒသအ တြက္ လမ္း၊တံတား၊ ေက်ာင္းႏွင့္ ေဆးရံုစသည့္ ဖြံၿဖိဳးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ၿပိးစီးသည့္အခါ အဆိုပါ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအ ေဆာက္အဦးမ်ားမွာ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္မွ

စီမံခန္႔ခြဲေပးျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ားအ ေနျဖင့္ မိမိတို႔အေဆာက္အဦးမ်ား အျဖစ္သိရွိကာ ေရရွည္တည္တန္႔နိုင္ရန္ ၀ိုင္း၀န္းေစာင့္ေရွာက္ ၾကဖို႔ လို ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားေရးဦးစီး႒ာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေသာင္း ဟန္စိုး ကျပည္သူမ်ားအားေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ အခုေဆာက္ေနၾကတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလမ္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးတံတား ဆိုၿပီး ေျပာၾကတာရွိပါတယ္၊အမွန္ ကေတာ့ ဒါေတြက ျပည္သူေတြပိုင္တဲ့ျပည္သူ႔လမ္းျဖစ္ပါတယ္၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြနဲ႔ နိုင္ႈံေတာ္အစိုးရကေနၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္စည္းဖို႕အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၀န္ထမ္းေတြကို ခန္႔အပ္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တို႔တတ္တဲ့ပညာေလးနဲ႔ တည္ေဆာက္ဖ ို႔ခန္႔ အပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္၊ အမွန္က ျပည္သူေတြက လုပ္ငန္းရွင္ ပါ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၀န္ထမ္းဆိုေတာ့ အလုပ္သမားေပါ့၊ ဒါကိုတင္ျပရတဲ့အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ လက္ရွိတည္ ေဆာက္ၿပီးစီးထားတဲ့ လမ္း တံတားေတြကို ေရရွည္တည္တန္႔ ခိုင္ၿမဲဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၀န္ထမ္းေတြေရာ ျပည္သူေတြကပါ ၀ိုင္း၀န္းထန္းသိမ္းေပးၾကပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္တာပါ” ဟု ဦးေသာင္းဟန္စိုးကေျပာသည္။
img_20161025_093006
၂၀၁၆၊ ေအာက္တိုဘာ (၁၁) ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္သံျဖဴဇ၇ပ္ၿမိဳ႕နွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕ၾကားရွိ အနန္းပင္ ေပ(၅၀၀)တံတားဖြင့္ပြဲအခန္းအနား၌ ၎ကေျပာေၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

နိုင္ငံေတာ္မွ စီမံခန္႔ခြဲေပးသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေဆာက္အဦးမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ေငြလံုးျဖင့္တန္ဖိုး ႀကိးအေဆာက္အဦးမ်ားလိုအပ္ခ်က္အရ ခ်ထားေပးၿပီး တည္ေဆာက္သည့္အခါ  ေရရွည္တည္တန္႔ခိုင္ၿမဲနိုင္ရန္ လိုအပ္ၿပီ မေတာ္တဆပ်က္စီးသြားမည္ဆိုပါက အလားတူ ရံပံုေငြျပန္လည္ရရွိရန္ခဲယင္းယံုသာမက အျခားဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးစိမံကိန္းမ်ားကိုပါ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္အတြက္ မိမိေဒသတြင္ရရွိအၿပီး အေဆာက္အဦးမ်ားကို  သက္ဆိုင္ရာ ေဒသခံမ်ာနည္းတူျပည္အားလုံး ၀ိုင္း၀န္းေစာင့္ေရွာက္ၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္အစိုး ရအဖြဲ႕၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္း၎၏အဖြင့္အမွာစကားတြင္ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

နိုင္ငံေတာ္မွခ်ထားေပးသည့္ ဘတ္ဂ်က္ေငြျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ာေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိရာ ကရင္ျပည္နယ္ လမ္းတံတားအဖြဲ႔အေနျဖင့္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္သည့္ လမ္းမိုင္ေပါင္း (၁၂၇၀) အနက္ လက္ရွိ (၆၂၃)မို္င္ ကတၱရာလမ္းေခ်ာခင္းနိုင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ္ဘတ္ဂ်က္အရ (၃၇)မိုင္ဆက္လက္ ကတၱရာလမ္သစ္ ေဆာက္လုပ္သြားနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရ အေနျဖင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ ၿငိမ္ လာသည္ႏွင့္အမွ် ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပပ္ငန္းမ်ားအားအဓိကလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျပည္သူမ်ားအားအ သိေပးေျပာၾကားသြားေၾကာင္းသိရသည္။ ။

ပြင့့္ဆန္း(ကရင္)

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.