ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္မွတဆင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လႊတ္ႏိုင္မည့္ ေပါေလာေပၚဆုိလာဆဲလ္စမ္းသပ္ေအာက္ခံကို စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ စတင္မိတ္ဆက္

0
7373

The Strait Times

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေရအရင္းအျမစ္ဝန္ႀကီး Masagos Zulkifli က ေနေရာင္ျခည္မွတဆင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေသာ ဆိုလာစနစ္ ၁၀ မ်ိဳး ပါဝင္သည့္ ကမၻာအႀကီးဆံုး ေနေရာင္ျခည္မွတဆင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေသာ ေပါေလာေပၚဆိုလာဆဲလ္ေအာက္ခံျပားကို ေအာက္ တိုုဘာ ၂၅ ရက္၊ အဂၤါေန႔၌ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဆိုလာစနစ္အသီးသီးသည္ အျမင့္ဆံုး လွ်ပ္စစ္ပမာဏ ၁ ကီလိုဝပ္ကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး အာရံုခံကိရိယာ ၁၀၀ ႏွင့္ ေလ့လာသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုဆန္႔က်င္ၿပီးမွ ရရွိလာမည့္အေျဖမ်ားကိုလည္း မွတ္သားထားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုေပါေလာေပၚ စနစ္ကိုျဖင့္ Tengeh ေရေလွာင္တမံ၌ တည္ေဆာက္ထားေသာ အျမင့္ဆံုး လွ်ပ္စစ္ ၂၀ ကီလိုဝပ္ထုတ္လႊတ္ေပးႏိုင္ေသာ ေခါင္မိုး ထိပ္စနစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ အဆိုပါစနစ္ႏွစ္ခု၏ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ကာ ေကာင္းမြန္မည့္ စနစ္ တစ္ခု ကို အျမင့္ဆံုး ၂ မီဂါဝပ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း၏ ႀကီးမားေသာ ဥပမာတစ္ခုအျဖစ္ထားရွိမည္ျဖစ္သည္။

စမ္းသပ္ေအာက္ခံျပားသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ national water agency PUB တို႔၏ ေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္ သည္။ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ဆိုလာစနစ္မ်ား၏ သိပၸံနည္းက်စမ္းသပ္မႈကိုလည္း Seris အမည္ရွိ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ ဆိုလာ စြမ္းအင္ရွာ ေဖြေလ့လာေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွ ျပဳလုပ္သြားရန္လည္းရွိသည္။ ေပါေလာေပၚဆိုလာစနစ္၏ ဆဲလ္မ်ားက စင္ကာပူႏို္င္ငံအတြက္ ေန ေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေခါင္မိုးေနရာအကန္႔အသတ္မ်ားေၾကာင့္ ထိုတီထြင္မႈက ပုိမိုၿပီးဆြဲေဆာင္မႈအရွိဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။
the-strait-times
ၿပီးခဲ့ေသာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား၏ အႀကံေပးခ်က္မ်ားအရ ေပါေလာေပၚဆိုလာစနစ္သည္ အပူပိုင္းေဒသအတြင္းရွိ ေခါင္မိုးတပ္ စနစ္မ်ားထက္ကို ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းၿပီး သမေဒသမ်ားအတြက္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းသည္။

ဘာသာျပန္သူ – မ်ိဳးျမတ္လြင္

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.