ဆန္စပါးအမ်ိဳးအစားႏွစ္မ်ိိဳးကိုသာ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည့္ ထိုင္းအစိုးရ၏အစီအစဥ္

0
426

ဘာသာျပန္္ဆိုသူ – မ်ိဳးျမတ္လြင္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Chan-O-Cha ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ လယ္သမားမ်ားသည္ အစိုးရ၏ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အကူအညီကို ရိုးရွင္းစြာ မွီခိုအားထားမႈ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏အပ္ႏွင္းမႈမ်ားက တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ လူမ်ားအားလံုးအတြက္ ဂရုစိုက္ရာေရာက္ဖို႔ အသံုးျပဳသင့္ေၾကာင္းဟု ပါရွိသည္။

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဆန္စပါးဥပေဒေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ဘတ္ ၁၈ ဘီလီယမ္ကို အျခားေသာအရာမ်ားထက္ ဆန္စပါးကို ပိုမိုစိုက္ ပ်ိဳးဖို႔ ေထာက္ပံ့ေငြအစီအစဥ္တစ္ခုကိုအေျခခံကာ ကူညီေပးသြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ေျမာက္ပိုင္းေဒသႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ား အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာဆန္ေစ်းထိုးက်မႈမွ ခံသာႏိုင္ရန္အတြက္ ဘတ္ ၂၀ ဘီလီယမ္ထက္ပိုမိုေသာ ေထာက္ပံ့ေငြအစီအစဥ္တစ္ခုကို စတင္ဖို႔ လြန္ခ့ဲေသာအပတ္က စတင္ခဲ့ၾကသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေျပာၾကားခ်က္တြင္ ဆန္စပါေစ်းအထိန္းအကြပ္မရွိ က်ဆင္းေသာေနရာေဒသမွ လယ္သမားမ်ားကို အဓိကထားကူညီသြား မည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရက ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေငြအားလံုးကို လယ္သမားမ်ားထံ ကူညီေပးဖို႔ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အစိုးရ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပန္္လည္စဥ္းစားရာတြင္ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္သင့္သည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး Yingluck ၏ ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ အလည္အပတ္ခရီးစဥ္အတြင္း ဆန္စပါးသိမ္းက်ံဳးဝယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယင္း၏မွတ္ ခ်က္မ်ားလည္း ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

စီးပြားေရးဝန္ႀကီး Apiradi ၏ ေျပာၾကားခ်က္တြင္ အစိုးရ၏ဆန္စပါးေထာက္ပံ့အစီအစဥ္က ၂၀၁၆၊၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ဆန္ျဖဴအမ်ိဳး အစားႏွင့္ Pathum Thani ဆန္အမ်ိဳးအစားကို စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္အတြက္ျဖစ္သည္။ သတ္မွတ္ခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း လယ္သမားမ်ားသည္ ဘတ္ေငြ ၁၀၅၀၀ တန္ဖိုးရွိ ဆန္ျဖဴပမာဏကို ရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ ခန္႔မွန္းေျခစိုက္ပ်ိဳးသူဦးေရ ၆၆၁၈၅ ဦးခန္႔ ဤအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ ထိုေထာက္ပံ့ေငြ၏ တစ္တန္လွ်င္ ဘတ္ ၇၀၀၀ ကို စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဘဏ္မွ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထို႔အျပင္ သိုေလွာင္ကုန္က်စရိတ္ ဘတ္ေငြ ၁၅၀၀ႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီစြာ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္ ဘတ္ေငြ ၂၀၀၀ကိုပါ ထည့္သြင္းေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။

Pathum Thani ဆန္အမ်ိဳးအစားကို စိုက္ပ်ိဳးၾကမည့္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ တစ္တန္လွ်င္ ဘတ္တန္ဖိုးေငြ ၁၃၀၀ ကို လက္ခံရရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ၉၁၂၈၀ ေသာ စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား ပါဝင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရဘဏ္က အဆိုပါဆန္အမ်ိဳးအစားကို စိုက္ပ်ိဳးေသာလယ္သမား မ်ားအတြက္ တစ္တန္လွ်င္ ဘတ္၇၈၀၀ ႏွင့္ သိုေလွာင္စရိတ္ဘတ္ ၁၅၀၀၊ အရည္အေသြးျပည့္မီစြာ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္အတြက္ ဘတ္ေငြ ၂၀၀၀ ဆီ ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။

Ms Apiradi ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ေဖာ္ျပပါ ဆန္စပါးအမ်ိဳးအစား ၂ မ်ိဳးကို စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားသည္ အလယ္ပိုင္းလြင္ျပင္ေဒသမွ ျဖစ္ၾက သည္ဟုဆိုသည္။ စပါးသိုေလွာင္ရံုမရွိသူမ်ားႏွင့္ အလယ္ပိုင္းေဒသရွိ စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားက ယင္းတို႔၏ ဧရိယာမ်ားအတြင္း ဆန္စပါးသိုေလွာင္ ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆီသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသႏွင့္ မတူညီ သည့္အခ်က္မွာ အလယ္ပိုင္းေဒသရွိ လယ္သမားမ်ားသည္ သိုေလွာင္ရံုမရွိေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးရိတ္သိမ္းၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ယင္းတို႔၏ ဆန္စပါးမ်ားကို အၿမဲတေစေရာင္းခ်ရသည္ဟူ၍ ယင္းက ေျပာၾကားသည္။
bangkok-post
ေထာက္ပံ့ေငြအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထိုင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္အသင္းဥကၠဌ Suthep Kongmak က အစိုးရအိမ္ေတာ္သို႔ ဆန္စပါး စိုက္ပ်ိဳးသူက၏ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားေစလႊတ္၍ လယ္သမားမ်ားကို ကူညီသည့္အတြက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အစိုးရအဖြဲ႕ထံ ယင္းတို႔၏ ေက်းဇူး ဂါရဝ ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္တစ္ပတ္အတြင္း ထိုအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

Please follow and like us:

LEAVE A REPLY