မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

0
432

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၃

မြန္ျပည္နယ္ရွိ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မြန္အမ်ိဳးသား ပညာေရး ေရရွည္တည္တံ့ ဖြံၿဖိဳး တုိးတက္ ေရးအတြက္ မူ၀ါဒပုိင္းဆုိင္ရာ လုိအပ္သည့္ အခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၂ ေန႔က ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ မြန္အရပ္ဘက္ဆုိင္ရာ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးသား ပညာေရးေကာ္မတီ

အဖဲြ႔တုိ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

မြန္အမ်ိဳးသား ပညာေရးေကာ္မတီမွ ေရးဆဲြထားေသာ မူ၀ါဒမ်ားမွ ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးမူ၀ါဒ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးမ်ားပညာေရး( ျပည္တြင္း ျပည္ပ)ဆုိင္ရာမူ၀ါဒ၊ သက္လြန္ကေလးမ်ား ပညာေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ၊ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးုဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ စသည့္ ၁၇ ခ်က္ပါ ပညာေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကို ဒီဇင္ဘာလ ဒုတိယအပတ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ မြန္အမ်ိဳးသား ပညာေရး ႏွီးေႏွာပြဲတြင္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ျပည္နယ္မွာ မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳကုိ သင္ၾကားခြင့္ ေပးထားတာ အားမရဘူး။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ မြန္ဘာသာစကားကုိ ဘာသာရပ္တစ္ရပ္အေနနဲ႔ ေက်ာင္းခ်ိန္မွာ သင္ၾကားခြင့္ မရေသးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာေရးစနစ္နဲ႔ လုိက္ေရာ ညီေထြမႈရွိတဲ့ သင္ရိုးကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေရးထားၿပီးၿပီ။ အစိုး ရနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မလုိ႔ လုိအပ္တဲ့ အခ်က္ေတြကို အရပ္ဘက္ အဖဲြ႔အစည္းေတြက ေထာက္ျပဖုိ႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုလို ေတြ႔ဆံုရတယ္ ျဖစ္တယ္“ ဟု မြန္အမ်ိဳးသား ပညာေရးေကာ္မတီမွ ဆရာမင္းေအာင္ေဇ ကေျပာသည္။

၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ တုိင္းရင္းသားစာေပ သင္ၾကားသည့္ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပတြင္ မြန္စာ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္း အသစ္ျဖင့္ သင္ၾကားေသာ္လည္း ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ေအာင္ျမင္ မႈ ရွိေသးေၾကာင္း ဆရာမင္းေအာင္ေဇက ဆုိသည္။

မြန္စာသင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းအသစ္ကို ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္၊ ပညာေရးေကာလိပ္၊ အေျခခံပညာဌာန၊ မြန္စာတက္သည့္ အၿငိမ္းစား ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား မြန္စာေပပညာရွင္မ်ား သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းေရးဆြဲေရးပညာရွင္ မ်ားျဖင့္ ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၂၂ ရက္ေန႔က သင္႐ုိး ၫႊန္းတမ္း စာအုပ္မ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

အစုိးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မြန္စာကို စနစ္တက် သင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရမွ ဦးေဆာင္ကာ UNICEF ၏ ပ့ံပိုးကူညီမႈျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က မြန္စာသင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းအသစ္ကို စတင္ ေရးဆြဲခဲ့ ကာ ယခုႏွစ္တြင္ ထုိ႔သင္ရုိးညြန္းတမ္းအသစ္ ၿပီးစီးခဲ့သည္။

သတင္း – နဒီ

Please follow and like us:

LEAVE A REPLY