အေျပာင္းအလဲကုိ ရဲရဲတင္းတင္းလုပ္ပါ

0
7798
ရန္ကုန္တုိင္းအစုိးရကား အေျပာင္းအလဲတစ္ခုၿပီးတစ္ခု ရဲရဲတင္းတင္းျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သတင္းေတြ က ၾကားသိရသည္။ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုျခင္းစီတုိင္းအတြက္ အားေပးျခင္း၊ ေထာက္ခံျခင္းရွိသလုိ ကန္႔ကြက္ ျခင္း၊ ရွဳံ႕ခ်ျခင္းမ်ားလည္းရွိသည္။ ေကာင္း၏ <!--more-->

မေကာင္း၏ထက္ အေျပာင္းအလဲကုိ ရဲရဲတင္းတင္းျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္လုိက္ျခင္းကား ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရအတြက္ အမွတ္တက္ေစသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းအစုိးရ၏ ထုိးေဖာက္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္အတူ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ အေမးရွိလာ သည္ကား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးထဲ ရွိေနသည္လား ဆုိသည္ပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး (၁၄)ခုတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ (၁၄)ဦးက တာ၀န္ယူအုပ္ခ်ဳပ္ၾကရ သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ရန္ကုန္မွလြဲၿပီး အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးနည္းတူ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လည္း ေပ်ာက္လ်က္သားေကာင္းေနဆဲပင္။

လူထုၾကားထဲသြားလာမႈ ေလ်ာ့နည္းလာသည့္ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ထုိင္ခံုလႈပ္ေနသည္ဟု သတင္း သဲ့သဲ့ၾကားသည့္ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ထိေရာက္ေသာ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုခု မြန္ျပည္နယ္အတြက္ မစြမ္း ေဆာင္ႏိုင္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္တာ၀န္ယူသည့္ ငါးႏွစ္တာကာလသည္ မည္မွ်မၾကာပါ။ အခ်ိန္ဇယားဆြဲ၊ မဟာဗ်ဴဟာ နည္းဗ်ဴဟာခ်မွတ္အေကာင္းအထည္ေဖာ္ရုံသာၿပီးေျမာက္ႏိုင္မည့္ အခ်ိန္ကာလသာလွ်င္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ငါးႏွစ္ကာလအတြင္း ထိေရာက္ေသာ ရဲတင္းေသာ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုခုေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖုိ႔ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ စီမံသင့္ေပၿပီ။

မဲဆြယ္စည္းရုံးစဥ္ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည့္ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဆုိသည့္စကားရပ္သည္ အာဏာရအစုိးရ အတြက္ အလြန္ပင္ အဓိပၸါယ္ရွိသလုိ တာ၀န္လည္းႀကီးပါသည္။ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ ေျပာင္းလဲရေတာ့မည္ဟု ဆုိလုိသည္ျဖစ္ရာ တစ္စံုတစ္ရာေျပာင္းလဲမႈရွိဖုိ႔ေတာ့လုိလာပါၿပီ။

ဆုိလုိခ်င္သည္မွာ တစ္စံုတစ္ခု(တစ္စံုတစ္ခုဆုိသည္မွာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိထိေရာက္မည့္ လုပ္ငန္းတစ္စံုတစ္ခုျဖစ္ပါသည္) အတြက္ စတင္ျပင္ဆင္သင့္ၿပီ။ ျပင္ဆင္သည့္အခါတြင္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ေတြလိုၿပီ။ နည္းပညာပုိင္း အကူအညီေပးသူေတြလုိၿပီ။ ကူညီေပးမည့္သူေတြလုိၿပီ။ အဆုိပါ အေထြေထြ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားႏွင့္လည္း တန္းတူညီမွ်စြာ ေလးစားမႈ အသိအမွတ္ျပဳမႈရွိစြာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိပါသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းအစုိးရအဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အထင္းသားေတြ႕ႏိုင္သည္။ ေျပာခ်င္သည္ကား ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဆုိသည့္ စကားရပ္အေပၚ တာ၀န္ယူမႈရွိစြာျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈတစ္စံုတစ္ရာ အတြက္ ရဲ၀ံ့စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖုိ႔ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕အား ေလးနက္စြာတုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။
Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.