မေရရာေနေသးေသာ မြန္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္

0
7600
အစုိးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္ပုိင္း ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးက႑အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ေၾကျငာေနခဲ့ေသာ္လည္း မြန္ျပည္နယ္အစုိးရ၏ မြန္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး <!--more-->

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကား ဘယ္ဆီဘယ္၀ယ္မွန္းမသိရေသးေပ။

တစ္ၿပိဳင္နက္ထဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္သုိ႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလုပ္ကုိင္ရန္ ကုမၸဏီႀကီးငယ္တုိ႔ အစုိးရအဖြဲ႕ရုံးတြင္ ေျချခင္းလိမ္၀င္ထြက္ေနၾကသည္။

ေကာင္းမြန္သန္႔ရွင္းေသာေရ၊ လံုေလာက္ေသာလွ်ပ္စစ္၊ အပန္းေျဖအနားယူစရာ၊ စက္ရုံႀကီးအေထြေထြ တုိ႔ျဖင့္ အၿပိဳင္းအရုိင္းလာေရာက္ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ရွိသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ အေထြေထြ၀င္ေရာက္ေနေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ မြန္ ျပည္နယ္အစုိးရတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တိတိက်က်မရွိလွ်င္ အလံုးစံုဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ တေျပးညီထဲ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္အေျခအေနမွာ အေ၀းမွာသာလွ်င္ ရွိေနေပလိ့မ္ မည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း ေဒသတြင္း အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအမံ မ်ား၏ အခန္းက႑ကုိလည္း မည္ကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ဆုိသလဲမွာလည္း အေတာ္အေရးပါသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။

ေျပာင္းလဲလာသည့္ ကမၻာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေရစီးေၾကာင္း၊ အာဆီယံအသုိက္အ၀န္းႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အနာဂတ္အလားအလာကား မည္သုိ႔မည္ပံုေရာက္ေနေစကာမွာ ေရလုိက္ငါးလုိက္ေနရုံမွ်ျဖင့္ မလံုေလာက္ပါ။

အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာမည့္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ၊ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးႀကီးႀကီးျဖင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ မည့္ အာဆီယံအဆင့္အတန္း၀င္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခုခံစရာ တစ္စံုတစ္ရာမရွိပါက ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားေျချခင္းထပ္ရုံမွ လြဲၿပီး မည္သည့္အရာမွ ရရွိခံစားႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

တစ္ဖက္တြင္လည္း ျပည္နယ္တြင္း ျပည္နယ္သူ/သားတုိ႔၏ ၾကြယ္၀ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ ဥပေဒအရ ကူညီေပးထား သည့္ အခ်ိဳးက် အေျခအေနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စီမံခ်က္တုိ႔အား ျပည္နယ္အစုိးရမွ တက္ၾကြစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ိဳး ျမင္လုိလွၿပီ။

အစုိးရအသစ္တက္လာသည့္အခ်ိန္မွစၿပီး ယေန႔အထိ ျပည္နယ္အစုိးရထံသုိ႔ တရား၀င္တုိက္ရုိက္၀င္ ေရာက္ေတြ႕ဆံုၿပီး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တင္ျပေျပာဆုိသည့္ ျပည္နယ္တြင္း သာမန္စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္သူမ်ား မည္မွ် ရွိေနသည္ကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအေပၚ အာရုံစုိက္ျခင္း၊ မစုိက္ျခင္းကုိ ျမင္ေတြ႕ရေပမည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ မေရရာသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မွသည္ ေရရာတိက်သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္ဆီ သုိ႔တက္လွမ္းပါေစေၾကာင္း တိုက္တြန္းလုိက္ရပါသည္။
Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.