ျပည္သူ႔ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား ရည္ရြယ္ခ်က္ရွင္းလင္းပါေစ

မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္တြင္ ခပ္စိတ္စိတ္ေတြ႕ဆံုေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ေခါင္းစဥ္မ်ားက မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုေတြ႕ဆံုပြဲ။ ဆုိရလွ်င္ ယခင္အစုိးရ အဆက္ဆက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးသည့္ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားကာ ကုိယ္လည္းေျပာ နားလည္းေထာင္သေဘာ မ်ိဳးျပဳလုပ္သည့္ ပြဲဟုဆုိရမည္ျဖစ္သည္။<!--more-->၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္မွ လူထုႏွင့္ နီးနီးစပ္စပ္ရွိေစလုိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္လားမသိႏိုင္ေသာ္လည္း လူထု ေတြ႕ဆံုပြဲေတြလုပ္ခဲ့သည္။ လုပ္ေနဆဲ။ လုပ္အံုးမည္ကုိ သတင္းမ်ားအရသိရသည္။

အခ်ိဳ႕လုပ္ၿပီး ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျပည္သူနည္းၿပီး ဌာနဆုိင္ရာမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအသံကုိယ္စားမျပဳဟုၾကား ရသည္။ အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားသည္။ ျပည္သူ႔အသံကုိယ္စားျပဳသည္ဟုလည္း ၾကားရသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအစုိးရထံ တုိက္ရုိက္စကားေျပာခြင့္မရသည့္ ျပည္သူ မ်ားအဖုိ႔ ေရငတ္တုန္းေရတြင္းထဲက်ဆုိသလုိ ဖြင့္ဟခ်က္မ်ားကုိ ဒလေဟာသြန္ထုတ္ၾကသည္။ ဆုိရင္လွ်င္ ဘယ္လုိအရာကုိ ဘယ္လုိထိေရာက္ေအာင္ေျပာဆုိတင္ျပမည္ကုိ ျပည္သူအမ်ားက ေသခ်ာနားလည္ခ်င္မွ နားလည္ေပလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျပည္သူအမ်ားကေတာ့ သူတုိ႔ထင္ျမင္သည္မ်ားကုိ သူတုိ႔ေျပာေပလိမ့္ မည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေခါင္းစဥ္က လူထုေတြ႕ဆံုပြဲ။ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲဟု ေခါင္းစဥ္တပ္လွ်င္ လူထုကေတာ့ သူေျပာခ်င္သည္မ်ားကုိ လာေျပာလိမ့္မည္။ ဒါကုိ ဒီလုိပြဲမ်ိဳးက ဒီဟာမေျပာသင့္ဘူး။ ဒီဟာပဲေျပာ သင့္သည္ ကန္႔သတ္လုိ႔မျဖစ္ေပ။ ေခါင္းစဥ္က လူထုေတြ႕ဆံုပြဲကုိး။

ဒီလုိမွမဟုတ္ပဲ။ ၿမိဳ႕ေရေပးေ၀ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕လူထုထံမွ အၾကံေတာင္းခံပြဲဆုိလွ်င္ ေရေပးေ၀ေရး အတြက္သာလွ်င္ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွင္းလင္းဖုိ႔လုိသည္ဟု ဆင္ျခင္မိသည္။

မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရအဖြဲ႕၏ လုပ္ေဆာင္မႈေကာင္းသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရွင္းလင္းေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ိဳးျဖစ္ေစခ်င္သည္။ ဒါမွသာ လူထုက ေ၀၀ါးမႈ ေလ်ာ့က်ေပလိမ့္မည္။

ထုိ႔အျပင္ ျပဳလုပ္သည့္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပသထားလွ်င္ပုိ ေကာင္းမည္။ ဥပမာ - လမ္းမ်ားကတၱရာခင္းျခင္းအတြက္ ေငြဒီေလာက္လ်ာထားသည္။ ဒီေလာက္ကုန္ႏိုင္မည္။ ဒီလုိအရည္အေသြးအတြက္ ဒီလုိအဖြဲ႕ေတြႏွင့္လုပ္ေဆာင္မည္။ ဒီလုိေတာ့ထိန္းသိမ္းမည္ဟု ေၾကျငာဆုိင္းဘုတ္မ်ားျဖင့္ ေသခ်ာစြာ ခင္းက်င္းထားသင့္သည္။ သုိ႔မွသာ ျပည္သူအမ်ားက ေသခ်ာရွင္းလင္း နားလည္စြာသိရွိၿပီး တာ၀န္ယူမႈတက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ပါးစပ္ကေျပာလုိက္ရုံမွ်ျဖင့္ အဆင္မေျပေၾကာင္း စာတင္လုပ္ေဆာင္ခုိင္းသည့္ အစုိးရအရာရွိႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား ပုိၿပီး သိေပလိမ့္မည္။

logo-ios-280x96
နိဂံုးခ်ဳပ္ရလွ်င္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲအတြက္ စီမံခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားရွိသင့္သည္ဟု ျမင္ပါသည္။ ျမင္ရျခင္းမွာလည္း ယခင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ေတြ႕ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

လူထုကုိ ဦးထိပ္ထားသည့္ အစုိးရဆုိလွ်င္ လူထုအေပၚ ဘယ္ေလာက္စာနာနားလည္ႏိုင္မည္က အေရးႀကီးပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွင္းလင္းေစခ်င္ပါသည္။
Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.