ဒီမိုကေရစီက်ရွံဳးျခင္း အစျပဳၿပီလား …

0
251

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
=============

အာဏာရွင္စနစ္တြင္ သတင္းမီဒီယာသည္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးအတြက္သက္သက္သာျဖစ္သည့္တိုုင္ ဒီမိုုကေရစီစနစ္က်င့္သံုုးသည့္ ႏိုုင္ငံတစ္ႏိုုင္ငံတြင္ သတင္းမီဒီယာ၏အခန္းက႑သည္ တည္းျဖတ္ထားသည့္သတင္းမ်ားကိုု အမ်ားျပည္သူတိုု႔ထံ သတင္းေပးပိုု႔ရန္သာျဖစ္သည္။

ဒီမိုုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုုင္ငံေကာင္းစြာလည္ပတ္ႏိုုင္ဖိုု႔ဆိုုသည္မွာ ေကာင္းစြာသိသည့္အသိျဖင့္ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုုင္မွသာ လည္ပတ္ႏိုုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းစြာသိဖိုု႔ဆိုုသည့္မွာလဲ လြတ္လပ္ေသာသတင္းဌာနအသီးသီးမွ တည္းျဖတ္တင္ဆက္သည့္ သတင္းမ်ားကိုု ဖတ္႐ႈခြင့္ရွိမွသာ ျဖစ္ႏိုုင္ပါသည္။ ဆိုုလိုုသည္မွာ လြတ္လပ္ေသာသတင္းဌာနမ်ား၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ႐ႈ႕ေထာင့္စံုုမွ မ ွ်တစြာေဖာ္ျပထားသည့္ တည္းျဖတ္ၿပီးသတင္းမ်ားကိုု ဖတ္႐ႈ႕ခြင့္ရမွသာလ်င္ ေကာင္းစြာသိၿပီး ျဖစ္သည့္ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုုင္ကာ ဒီမိုုကေရစီစနစ္တစ္ရပ္သည္ ေကာင္းစြာလည္ပတ္ႏိုုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုု႔ေၾကာင့္ သတင္းဌာနမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူကိုုေရာ အစိုုးရကိုုပါ သတင္းမ်ားကိုု ဘက္စံုုမ ွ်တစြာျဖင့္ သတင္းမ်ားကိုု တည္းျဖတ္တင္ ဆက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ စတုုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္သည့္ သတင္းမီဒီယာ၏ အလုုပ္ျဖစ္ပါသည္။

သိုု႔ေသာ္ ယင္းသိုု႔သတင္းမ်ားကိုု ရယူ၊ ေရးသား၊ တည္းျဖတ္၊ ျဖန္႔ခ်ိရာတြင္ အျငင္းပြားစရာအၿမဲလိုုလိုုျဖစ္တတ္ပါသည္။ ယင္းသိုု႔ အျငင္းပြားစရာျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းမ်ားစြာထဲတြင္ “သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ႏိုုင္ငံေတာ္လံုုၿခံဳေရး” အေၾကာင္းတစ္ခုု ျဖစ္လာေလ့ရွိပါသည္။

“သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ႏိုုင္ငံေတာ္လံုုၿခံဳေရး” အေၾကာင္းေျပာလ်င္ အေမရိကန္ႏိုုင္ငံ၏ “ပင္တဂြန္မႈခင္း” သည္ အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုုျဖစ္သည္။ ဗီယက္နမ္စစ္တြင္ အေမရိကန္တိုု႔အထိနာေနေသာ္လဲ ပင္တဂြန္က ဖံုုးဖိလ ွ်ဳိ႕ဝွက္ထားသျဖင့္ အမ်ားျပည္သူတိုု႔ သိခြင့္မရျဖစ္ေနရာမွ တစ္စံုုတစ္ေယာက္က နယူးေယာက္သတင္းဌာနသိုု႔ စာရြက္စာတမ္း၊ မွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ားႏွင့္တကြ ေပးခဲ့ၿပီး သတင္းဌာက ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ရာမွ အစိုုးရမွ သတင္းဌာနကိုု ႏိုုင္ငံေတာ္လ ွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ေပါက္ၾကားေစမႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုုေသာအမႈျဖစ္သည္။

႐ံုုးေတာ္သည္ ယင္းအမႈကိုု အမိန္႔ခ်မွတ္သည့္အခါ ဒီမိုုကေရစီစနစ္၏ လြတ္လပ္ေသာသတင္းေဖာ္ျပခြင့္ႏွင့္ ႏိုုင္ငံေတာ္လ ွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ဆိုုသည့္အယူအဆႏွစ္ခုုအၾကား မ ွ်တမႈရွိရမည္ကိုု ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ၿပီးမွ စဥ္းစားဆံုုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ႐ံုုးေတာ္က ပင္တဂြန္မွတ္တမ္းမ်ားသည္ သတင္းဟုုတ္သည္ မဟုုတ္သည္ကိုု သတင္းသမားမ်ားကသာ ဆံုုးျဖတ္ပိုုင္ခြင့္ရွိၿပီး အစိုုးရက သတင္း ဟုုတ္သည္၊ မဟုုတ္သည္ကိုု ဝင္ဆံုုးျဖတ္ေျပာဆိုု၍မရေၾကာင္း၊ အစိုုးရအေနျဖင့္ ႏိုုင္ငံေတာ္လ ွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟုု ဆိုုလ်င္ ႏိုုင္ငံေတာ္ကိုုယ္စား အစိုုးရကသာ လ ွ်ဳိ႕ဝွက္မႈကိုု လံုုၿခံဳေအာင္ထိန္းသိမ္းရန္တာဝန္ရွိၿပီး၊ လံုုၿခံဳေအာင္မထိန္းသိမ္းႏိုုင္ခဲ့လွ်င္ အစိုုးရတြင္သာတာဝန္ရွိသည္ဟုု သံုုးသပ္ကာ တရားခံအား တရားေသလႊတ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ ဒီမိုုကေရစီစနစ္ကိုု စတင္ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္ဟုု ဆိုုပါသည္။ သိုု႔ဆိုုလ်င္ လံုုၿခံဳေရးအျမင္ကဲေသာ လံုုၿခံဳေရး တာဝန္ရွိသူမ်ား၏အျမင္ကိုုခ်ည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားက်င့္ႀကံေန၍မရပါ။ ဒီမိုုကေရစီ၏အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္၊ အထူးသျဖင့္ မိမိ၏သေဘာထားအျမင္မ်ားကိုု လြတ္လပ္စြာေရးသားပံုုေဖာ္၊ ထုုတ္ေဖာ္ဆႏၵျပဳခြင့္ကိုုလဲ အေလးထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းႏွစ္ခုုထိပ္တိုုက္တိုုးလာလ်င္လဲ လိမၼာပါးနပ္မႈရွိရွိ ကိုုင္တြယ္ရန္လိုုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

သိုု႔ေသာ္ ႐ိုုက္တာသတင္းသမားႏွစ္ဦးအေပၚစြဲဆိုုလိုုက္သည့္ျပစ္မႈႏွင့္ ခ်မွတ္လိုုက္သည့္ျပစ္ဒဏ္တိုု႔သည္ ဒီမိုုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရမ်ားကိုု ဖ်က္ဆီးလိုုက္ယံုုသာမက အမႈအေၾကာင္းအရာကိုု သီးျခားလြတ္ကင္းစြာစဥ္းစားျခင္းမ်ဳိးမဟုုတ္ပဲ ယင္းအမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ စဥ္းစားဆံုုးျဖတ္ခဲ့သည့္အေျခအေနမ်ဳိး ပံုုေပၚေစခဲ့ပါသည္။ ယင္း အတြက္ေၾကာင့္ မ်ားစြာထိခိုုက္နစ္နာခဲ့ရၿပီျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေသာ သတင္းမီဒီယာက႑က်ဆံုးလွ်င္ ဒီမိုကေရစီလည္း က်ရွံဳးေပလိမ့္မည္။

အယ္ဒီတာ

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.