တိုင္ၾကားစာေပးလိုသူမ်ားျပားခဲ့ၿပီး ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ပြား (႐ုပ္သံမွတ္တမ္း)

0
374

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၄

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္၏ မြန္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္အတြင္း
တိုင္ၾကားစာမ်ား တိုက္႐ိုက္ေပးအပ္ရန္ေစာင့္ဆိုင္းေနသူမ်ား အမ်ားအျပားရွိခဲ့ၿပီး လက္ခံသူမရွိသျဖင့္ အနည္းငယ္႐ုန္႔ရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက တိုင္ၾကားစာမ်ားကို လက္ခံခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံတိုင္ၾကားစာေပးပို႔လိုသည့္ ျပည္သူမ်ားက သမၼတႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရာ ျပည္နယ္ခန္းမေရွ႕တြင္ ေစာင့္ဆိုင္းေနၿပီး တိုင္စာေပးပို႔ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

တိုင္ၾကားစာအမ်ားစုမွာ ေျမယာျပသနာမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး တိုင္စာ (၇၇)ေစာင္ကို လက္ခံရရွိခဲ့သည္ဟု အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

တိုင္ၾကားစာေပးသူမ်ားနည္းတူ ေဒသတြင္းကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမယာျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ သမၼတႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေပးပါစာသားပါသည့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားလည္း ကိုင္ေဆာင္ကာ သေဘာထားျပခဲ့ၾကသည္။

႐ိုက္ကူး – ေနာင္ခန္႔

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.