ဆက္သြယ္ရန္

သံလြင္တုိင္းမ္ဂ်ာနယ္တိုက္

လိပ္စာ - အမွတ္(၁) သိပၸံလမ္း၊ ထား၀ယ္စုရပ္၊ ပန္းဘဲတန္းနယ္ေျမ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း - ၀၉၂၅၅၈၀၃၂၆၂၊ ၀၉၃၃၃၃၅၃၀၄


အယ္ဒီတာ့ထံ

သံလြင္ေအး (တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာ)

အီးေမလ္း- thanlwintime@gmail.com, ဖုန္း - ၀၉၄၂၅၂၇၉၅၃၆