အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

လူထုအသံကုိ နားေထာင္ပါ

ျပည္သူလူထု၏ တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံမႈျဖင့္ တက္လာေသာ အစုိးရျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားတုိက္ ႐ုိက္ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရသည့္ အစုိးရအေနျဖင့္ ဒီမုိကေရစီျပည္သူ႔အစုိးရအမည္ခံယူထားသည့္အတြက္ လူထုအသံ ကုိ နားေထာင္ဖုိ႔လုိသည္။

final-logo
လူထုတုိက္ပြဲမ်ား၏ အရွိန္ျဖင့္၊ လူထုေထာက္ခံမႈျဖင့္၊ လူထုအေရးကို လုပ္ေဆာင္မည့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီအစုိးရေကာင္းတစ္ရပ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးပင္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ လူထု၏အသံ၊ လူထု၏ လုိလားခ်က္မ်ားကုိ တိတိက်က်သိဖုိ႔လုိအပ္ပါသည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူတုိ႔သည္ ပ်က္စီးေနေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ဘက္ မလုိက္ပဲ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာသူမ်ားျဖင့္သာ ေဖာ္ေဆာင္လုိျခင္းဆႏၵအျပည့္အ၀ရွိေနၾကသည္။

အေျခအေနအရ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ေရာျပြန္းေထာက္ခံလုိက္ရေသာ္လည္း အနာဂတ္ကာလတြင္ မူ ယင္းတုိ႔၏ အေရးကိစၥမ်ားကုိ အထူးတလည္ အာ႐ုံစုိက္ အလုပ္လုပ္မည့္သူမ်ားကုိသာ စဥ္းစားလုိၾကသည္။

ပ်က္စီးေနေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ေခတၱခဏျဖင့္ တည္ေဆာက္လုိ႔ မရႏိုင္မွန္းလူတုိင္းသိပါသည္။ ထုိ႔အတူ ငါးႏွစ္တာ ႏုိင္ငံကုိ ဦးေဆာင္ရမည့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပုိမုိသိပါလိမ့္မည္။

ကာတြန္းတစ္ခု၏ အဆုိအရ သက္တမ္းႏုနယ္သူမ်ားကုိ အထူးဂရုျပဳထိနး္ေၾကာင္းရန္မွာ ျပည္သူလူထု ၏ အလုပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူ႔အေနျဖင့္ ပ်က္စီးေနေသာႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးကနဦးကာလမ်ားကုိ ဂရုတစုိက္ရွိေစခ်င္ၾကသည္မွာ အထင္းသားေတြ႕ႏုိင္သည္။

ယခုလတ္တေလာ ျပည္နယ္အစုိးရမွ ဖြဲ႕စည္းမည့္ ျပည္နယ္စီမံကိန္းေကာ္မရွင္တြင္ ယခင္အစုိးရ အဆက္ဆက္အဆင္ေျပစြာလုပ္ကုိင္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါ၀င္မႈအခ်က္မွာ လူထုၾကားတြင္ ေတာ္ ေတာ္ေလး ထိန္႔လန္႔တုန္လႈပ္သြားၾကသည္။

အေျပာင္းအလဲကား အရင္လုိပါပဲလား။ အေျပာင္းအလဲကား ဘယ္လုိလဲ။ အံ့ၾသမွင္တက္မႈမ်ားႏွင့္ အတူ အရင္လူေဟာင္းေတြနဲ႔ ျပည္နယ္စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မည့္ကိစၥကား ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲဟု ဆုိလာၾကသည္။

လူထုသည္ အသစ္အသစ္ကုိသာ လုိလားသျဖင့္ အသစ္ေတြကုိသာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ေကာင္းေစခ်င္သည့္ဆႏၵျဖင့္ အေျပာင္းအလဲကုိလုပ္ခဲ့သည္။ ဒီအခ်က္ကုိ ျပည္နယ္အစုိးရသစ္အေနျဖင့္ မေမ့ သင့္ေပ။

လူထုအသံထြက္ရွိမႈသည္ ေကာင္းေသာလကၡဏာတစ္ရပ္မဟုတ္ပါ။ လူထုေထာက္ခံမႈျဖင့္ တက္လာ ေသာအစုိးရသစ္ အထူးဂရုျပဳသင့္သည္။ လူထုအသံနားေထာင္ပါဟု တုိက္တြန္းလုိသည္။

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.