ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအရိပ္ေအာက္မွ နာခုိရာ


ကရင္ျပည္နယ္ ျမ၀တီခရုိင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး(KNU)တပ္မဟာ(၆)တြင္ အစုိးရႏွင့္ (NCA)လက္မွတ္ထုိးၿပီးေနာက္ စစ္ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ထြက္ေျပးသြားသည့္ ရြာေပါင္း(၂၀)ကုိ ဒုကၡသည္မ်ားျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ ေလးေက့ေကာ္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကုိ ၂၀၁၅ ေဖေဖၚ၀ါရီ(၁)ရက္တြင္ တည္ေဆာက္ထားသည္။

လူဦးေရ ၄၀၀၀ေက်ာ္၊ အိမ္ေျခ ၁၇၀၀၊ဧကေပါင္း ၇၅၀ရွိၿပီး (KNU)ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ပူးေပါင္းကာအိမ္ေျခ ၂၁၃လံုးေဆာက္လုပ္ခဲ့ကာ နီပြန္းေဖာင္းေဒးရွင္းအေနျဖင့္ အိမ္ေျခ ၂၀၀နီးပါးကုိ ကူညီေဆာက္လုပ္သြားမည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္က ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ နွင့္ RCSS/SSA၊ KNU၊ DKBA၊ KNU/KNLA-PC၊ ABSDF၊ ALP၊ CNF၊ PNLO စသည့္ လက္နက္ကုိင္ ၈ ဖြဲ႔တုိ႔ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တို္ကခုိက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္(NCA) ကို လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။
Photo: Chan Son

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.