တတိယတန္း (Grade 3) ကေလးေတြ ဘာတတ္ေျမာက္သင့္သလဲ။

ဘာသာစကား အႏုပညာ (Language art)

ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံထြက္ ဖတ္ျခင္း၊ သဒၵါတြင္ ဥပေဒသမ်ား၊ ျဖတ္ေတာက္ရန္ ပုဒ္ထီး၊ ပုဒ္မမ်ား လိုက္နာေစျခင္း။

• အျခားယဥ္ေက်းမႈမ်ားမွ ပံုျပင္ဇာတ္လမ္း အမ်ားအျပား ဖတ္ေစျခင္း၊ ပံုျပင္မ်ားက မည္သည့္ သင္ခန္းစာ ေပးသည္ကို ေဖာ္ျပေစျခင္း။
• ပံုျပင္ဇာတ္လမ္းပါ ဇာတ္ေကာင္ႏွင့္ ျဖစ္ရပ္ ဇာတ္လမ္း ျဖစ္လာေစသည့္ သူတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈကို ေဖာ္ျပေစျခင္း။
• သမိုင္း၊ လူမႈေရးေလ့လာမႈ၊ သို႔မဟုတ္ သိပၸံ စာေပမ်ားကို ဖတ္ရႈေစျခင္း။ သူတို႔ မည္သို႔ေလ့လာရရွိသည္ကို ေမးခြန္းမ်ား ေျဖဆိုေစျခင္း။
• ေျမပံု၊ ရုပ္ပံုမ်ား၊ အလားတူ စာသားမ်ားမွ သတင္းမ်ားကို ရည္ညႊန္း၍ သူတို႔၏ အေျဖကို ပံ့ပိုးေထာက္ခံေစျခင္း။
• အဂၤလိပ္ဘာသာ အေျပာႏွင့္ အေရး စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ားကို ေလ့လာျခင္း။
• သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဝါဟာရအသစ္မ်ား ေလ့လာျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း။ (ဥပမာ- သိပၸံ စကားလံုးမ်ား)
• စာသင္ခန္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ နားေထာင္ျခင္း၊ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း၊ အိုင္ဒီယာမ်ား ဖလွယ္ျခင္း၊ အျခားသူမ်ား၏ အိုင္ဒီယာမ်ား အေပၚတြင္ ထပ္ဆင့္ တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
• ေခါင္းစဥ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာသင္ခန္းသို႔ ရွင္းျပေပးျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ား၊ အေသးစိတ္မ်ား အသံုးျပဳ၍ ပံုျပင္ဇာတ္လမ္းတစ္ခုကို ေျပာျပျခင္း၊ ရွင္းလင္းစြာ စကားေျပာဆိုျခင္း။ • ပံုျပင္ဇာတ္လမ္းမ်ားကို စကားေျပာခန္းမ်ား၊ ဇာတ္ေကာင္းမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈ၊ ေတြးေခၚမႈ၊ စိတ္ခံစားမႈမ်ားျဖင့္ ေရးေစျခင္း။
• စာအုပ္၊ ေဆာင္းပါး၊ အြန္လိုင္းရင္းျမစ္မ်ား မွ အခ်က္အလက္ သတင္းမ်ား စုေဆာင္း၍ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုအေပၚ နားလည္ သေဘာေပါက္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ယူျခင္း။
• အခ်ိန္ယူ၍ သုေတသန စာတမ္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ထင္ျမင္ခ်က္စာတမ္းမ်ား ေရးေစျခင္း။

သခ်ၤာ

အေျမႇာက္၊ အစား၊ အပိုင္းဂဏန္း၊ ပံုစံမ်ား၊ ဧရိယာမ်ားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္း။
• ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို အေျမႇာက္၊ အစားျပဳျခင္း မည္သည္ ဆိုသည္ကို နားလည္ျခင္း။
• ဂဏန္းတစ္လံုး အားလံုးကို ေျမႇာက္ျခင္း ကိစၥကို အလြတ္ရေစျခင္း။ (သူတို႔၏ အလီဇယားကို သိေစျခင္း)
• ဂဏန္းတစ္လံုးထက္ပိုသည့္ ကိန္းမ်ားကို စတင္၍ ေျမႇာက္ျခင္း။ (ဥပမာ 9 x 80)
• ၂-ဆင့္ေျဖရွင္းရေသာ ပုစၦာမ်ားကို အေပါင္း-အႏႈတ္-အေျမႇာက္-အစားသံုး၍ ေျဖရွင္းျခင္း။
• အပိုင္းဂဏန္းမ်ားကို ကိန္းဂဏန္းမ်ား အျဖစ္ နားလည္ေစျခင္း (ဥပမာ- 3/1 သည္ 3 ႏွင့္ အတူတူဟု သိေစျခင္း) ႏွင့္ အပိုင္းဂဏန္းမ်ားကို ကိန္းဂဏန္းတစ္ခု အျဖစ္ လိုင္းအေပၚတြင္ သိေစျခင္း။
• အပိုင္းဂဏန္း ႏွစ္ခု၏ ပမာဏကို ႏိႈင္းယွဥ္ေစျခင္း။
• ပံုသဏၭာန္မ်ားကို မွတ္မိေစျခင္း (ဥပမာ- စတုရန္း၊ ေလးေထာင့္၊ ပဥၥဂံ၊ ဆ႒ဂံ) ႏွင့္ သူတို႔ကို နာမည္ ေခၚႏိုင္ျခင္း၊ အမ်ဳိးအစား ခြဲႏိုင္ျခင္း။
• ပံုစံတစ္ခု၏ ဧရိယာကို ရွာေဖြႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ ေျမႇာက္၍ တြက္ခ်က္ႏိုင္ျခင္း (ဥပမာ- ၉ ေပ x ၇ ေပ အခန္း၏ စတုရန္းေပသည္ မည္သည့္အတြက္ 9 x7 ျဖစ္ရသနည္း။)
• ခန္႔မွန္း အေလးခ်ိန္ႏွင့္ အရည္ပမာဏကုိ တိုင္းတာျခင္း၊ အေရအတြက္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပုစၦာကို ေျဖဆိုေစျခင္း။
• အခ်ိန္ကို မိနစ္မ်ားျဖင့္ ေျပာေစျခင္း၊ တိုင္းတာျခင္း။

သိပၸံ

သက္ရွိမ်ား မည္သို႔ဖြံ႔ၿဖိဳးၾကသနည္း။ ကမၻာေျမသည္ မိမိတို႔ ေနစနစ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သိပၸံ (အသံစနစ္မ်ားကို ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း)
• စြမ္းအင္သည္ ပံုစံမ်ဳိးစံု (အလင္း၊ အပူ၊ အသံ၊ သံလိုက္လိႈင္း မဂၢနက္တစ္၊ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္) ျဖင့္လာ ေၾကာင္း နားလည္သိရွိျခင္း။
သက္ရွိသိပၸံ (အပင္မ်ားကို စစ္ေဆးေလ့လာျခင္း)
• သက္ရွိမ်ားက သက္ရွိ အရာဝတၳဳမ်ား- တိရိစၦာန္မ်ား၊ အပင္မ်ား အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် မတူကြဲျပားစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာသည္ကို နားလည္ေစျခင္း။
• သက္ရွိ အရာဝတၳဳမ်ားသည္ မတူသည့္ သူတို႔ဘဝ၏ အေျခအေနတြင္ မတူသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိသည္ကို နားလည္ျခင္း။ ဥပမာ- သူတို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္း၊ မ်ဳိးဆက္ပြားျခင္း။
• ရုပ္ႂကြင္းမ်ားကို တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုႏိႈင္းယွဥ္ ေလ့လာျခင္း။ သို႔မဟုတ္ သက္ရွိအရာမ်ား ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း။ သမိုင္းမတင္မီဝန္းက်င္ ကို ေလ့လာျခင္း။ ယေန႔လက္ရွိ သက္ရွိမ်ားႏွင့္ ျခားနားပံုကို ေလ့လာျခင္း။ ကမၻာေျမစနစ္ သိပၸံ (ရာသီဥတုမ်ားကို စစ္ေဆး ေလ့လာျခင္း)
• ကမၻာေျမသည္ ေနစနစ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာျခင္း။ ယင္းတြင္ ေန၊ လႏွင့္ ေနကို ပံုမွန္ ခန္႔မွန္းသိရွိႏိုင္ေသာနည္းျဖင့္ လွည့္ပတ္ေနသည့္ အျခားအရာဝတၳဳမ်ား ပါဝင္သည္။

လူမႈေရးေလ့လာမႈ (Social studies)

အခ်က္အလက္၊ သမုိင္း၊ ေျမပံု၊ ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတို႔ကို အသံုးျပဳျခင္း။
• ေခါင္းစဥ္တစ္ခုတည္း အေပၚတြင္ပင္ သမိုင္းမွန္ အခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ ပံုျပင္ဇာတ္လမ္း ဖန္တီးမႈမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း။
• ရုပ္ႂကြင္းမ်ား၊ ပံုမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ား အပါအဝင္ သမိုင္းအရင္းအျမစ္ မ်ဳိးစံုကို သံုး၍ သမိုင္းမွန္ အခ်က္အလက္ အေထာက္အထားမ်ား ပံုေဖာ္ျပျခင္း။
• အတိတ္ကာလက မတူကြဲျပားသည့္ လူအုပ္စုမ်ား အတူတူ ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ မည္သို႔ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံပံုကို ေလ့လာျခင္း။
• ရပ္ရြာ လူမႈအသိုက္အဝန္းတစ္ခု၊ သို႔မဟုတ္ ေဒသတစ္ခုကို လူမ်ား၊ ျဖစ္ရပ္မ်ားက အေရးပါသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေစပံုကို နားလည္သိရွိျခင္း။ (ဥပမာ- မိုင္းတူးေဖာ္မႈ မ်ားက ေတာင္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ပံု)
• တိုက္ႀကီးမ်ား၊ သမုဒၵရာမ်ား၊ ေတာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံမ်ားကို ေျမပံုအသံုးျပဳ၍ မည္သို႔ရွာေဖြရမည္ကို သိရွိျခင္း။
• ကမၻာေပၚရွိ ေဒသမ်ား ပထဝီအရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေနထိုင္ရာလူမ်ား အရေသာ္ လည္းေကာင္း မည္သုိ႔ ကြာျခားမႈ ကို နားလည္သိရွိျခင္း။
• ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ စားသံုးသူမ်ားအၾကား ရပ္ရြာ လူမႈအသိုက္အဝန္း တစ္ခုအတြင္း ကြာျခားမႈကို ေဖာ္ျပျခင္း။
ကုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မည္သို႔ ဖလွယ္ၾကသည္ကို ရွင္းျပျခင္း။
• ေရတို ေငြေၾကး ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ အစီအစဥ္တစ္ခုကို ေရးဆြဲပါ။ (ဥပမာ-စာအုပ္ တစ္အုပ္ ဝယ္ယူရန္)
• ႏိုင္ငံသားမ်ားတြင္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားရွိေၾကာင္း နားလည္ေစျခင္း။
• လူမႈေရး လိုက္နာရမည့္ကိစၥမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပျခင္း။ ဥပမာ- နားလည္ရန္ အတြက္ ေလးစားမႈျဖင့္ နားေထာင္ျခင္း၊ ေလးစားစြာ ေျပာဆိုျခင္း။
• ေဒသႏၱရ အစိုးရ၏ မူလအစ၊ ဖြဲ႔စည္းပံု ႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပျခင္း။

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.