မွန်ပြည်နယ်၏ ကိုးကွယ်ရာဘာသာအလိုက်ရာခိုင်နှုန်းဖော်ပြချက်

ကိုကား - ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်သော ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန၏ အစီရင်ခံစာမှ ကိုးကားဖော်ပြပါသည်။
ကိုကား - ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်သော ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန၏ အစီရင်ခံစာမှ ကိုးကားဖော်ပြပါသည်။
ကိုကား – ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်သော ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန၏ အစီရင်ခံစာမှ ကိုးကားဖော်ပြပါသည်။

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.