ကေလးေတြကုိ ငဲ့ညွာေပးပါ

0
8148
အရြယ္အေရာက္ေသးသည့္ ကေလးမုဒိမ္းမႈသတင္း အယ္ဒီတာ့စားပြဲသုိ႔ အပတ္စဥ္တစ္ပုဒ္(သုိ႔)ႏွစ္ပုဒ္ ေရာက္ေရာက္လာသည္။ စိတ္မေကာင္းစြာဖတ္ရ၊ တည္းျဖတ္ရသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား အတြက္ ယူက်ံဳးမရျဖစ္မိသည္။<!--more-->မြန္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းလုိလုိကေလးမုဒိမ္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ အသက္(၄)ႏွစ္မွ (၁၃)ႏွစ္ အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းခံေနရသည္။ အခ်ိဳ႕ကား အိမ္တြင္ေနရင္း၊ အခ်ိဳ႕ ကားလမ္းသြားရင္း၊ အခ်ိဳ႕ကားလွည့္ဖ်ားေခၚေဆာင္သြားျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ကား အၾကမ္းဖက္ၾကံစည္ျခင္းမ်ားျဖင့္ စံုလင္လွသည္။ ဆုိရင္လွ်င္ မိမိတုိ႔ လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းသည္ အက်င့္စာရိတၱပ်က္စီးမႈ အႏႈတ္လကၡဏာျပေနၿပီ လားဟုဆိုရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ဆုိရလွ်င္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ား အဓမၼျပဳက်င့္ခံရမႈ ဘာေၾကာင့္မ်ားျပားလာသလဲ။ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သံုးသပ္မိသည္မ်ားမွာ (၁) ကေလးမ်ားသည္ စိတ္ပုိင္း၊ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအားနည္းမႈမ်ားအတြက္ က်ဳးလြန္ခံရျခင္း (၂) ကေလးမ်ားသည္ ကာယအားျဖင့္ တုန္႔ျပန္ ရင္ဆုိင္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ ရွိၿပီး က်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ (၁) ဆင္းရဲမြဲေတမႈျမင့္မားျခင္း (၂) စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာဖိစီးမႈမ်ားျပားျခင္း (၃) စဥ္းစားဆင္ ျခင္ႏိုင္မႈအားနည္းျခင္း (၄) ပတ္၀န္းက်င္လံႈ႕ေဆာ္မႈအားေကာင္းျခင္း (၅) စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိျခင္း (၆) ဥပေဒစုိးမုိးမႈမ်ား ေလ်ာ့လ်ဲျခင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။

ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားသည္ တစ္ႀကိမ္တည္းက်ဴးလြန္ခံရၿပီးေနာက္ တုိင္ပင္ေျပာ ၾကားခဲ့ျခင္းမရွိပဲ အႀကိမ္ႀကိမ္က်ဴးလြန္ခံရၿပီးမွ ယင္းေနာက္ က်ဴးလြန္ခံရၿပီး ရက္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာမွ ဖြင့္ဟေျပာ ဆုိမႈမ်ားရွိလာသည္ကုိေတြ႕ရွိရသည္။ အဆုိပါအခ်က္မွာ ပတ္၀န္းက်င္၏ဖိအားဒဏ္ေၾကာင့္ဟု ေတြ႕ရွိရၿပီး က်ဴး လြန္ျခင္းခံရသူသည္ အက်င့္ပ်က္စာရင္းသြတ္သြင္းျခင္းခံရလုိက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လြယ္လြယ္ႏွင့္ ဖြင့္ဟျခင္းမရွိ သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ထုိ႔အျပင္ က်ဴးလြန္ခံရသူအမ်ားစုမွာ လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္း၏ ျပင္ပသုိ႔ေရာက္ရွိသြားၿပီး ဘ၀ ျဖတ္သန္းမႈမ်ားတြင္ ခက္ခဲမႈမ်ားႀကံဳေတြ႕ရၿပီး အနည္းစုကာသာလွ်င္ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ လံုျခံဳမႈရွိေသာ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္း၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ျခင္းမခံရေသာ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္အေျခအေနသုိ႔ေရာက္ရွိေနသည္ကုိ အတိ အလင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

တုိက္တြန္းလုိသည္မွာ - သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားအတြက္ တရားဥပေဒအရ ႀကီးေလးေသာျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ၿပီး တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ၏ စံနမူနာေကာင္းမ်ားရရွိေရး ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ ရာ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကုိ တုိက္တြန္းလုိသည္။ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားကုိလည္း လံုေလာက္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး မႈေကာင္းမြန္စြာျပဳလုပ္ေပးရန္ နီးစပ္ေသာ မိသားစု၊ ပတ္၀န္းက်င္အသုိင္းအ၀ုိင္းကုိ တုိက္တြန္းလုိသည္။ 

logo-osx
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပဋိပကၡတြင္း ေနထုိင္ႀကီးျပင္ရသူမ်ားအဖုိ႔ စိတ္ပုိင္း၊ ႐ုပ္ပုိင္းခၽြတ္ယြင္းမႈရွိသည္မွာ မွန္ ေသာ္လည္း အရြယ္မေရာက္ေသးသူကေလးသူငယ္မ်ားအား အဓမၼျပဳက်င့္ရန္ ၾကံစည္ျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မ်ားသည္ အင္မတန္အႀကီးတန္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သျဖင့္ ေကာင္းမြန္မွ်တၿပီး လံုျခံဳေသာလူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းျဖစ္ ေစေရးအတြက္ ၀ုိင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းသြားၾကရန္ႏွင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္ကုိ ေလးစားေသာအားျဖင့္ ငဲ့ညွာသြားရန္ ႏိႈးေဆာ္လုိက္ရပါသည္။

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.