မွတ္ေက်ာက္တင္ခံ ႏုိင္ငံေရးသမားျဖစ္ဖုိ႔

0
8011
ႏိုင္ငံေရးသမားဟူသည္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳကိစၥရပ္မ်ားကုိ အဓိကထားဦးတည္လုပ္ကုိင္ေသာ ပညာရွင္ဆန္ သည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူဟု အလြယ္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်င္ပါသည္။ <!--more-->ျမန္မာျပည္တြင္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေခတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ပညာရွင္ဆန္စြာလုပ္ကုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကား နည္းပါးလွစြာဟု ေစာဒကတက္ခ်င္သည္။ ေရာင္စံုႏုိင္ငံ ေရးသမားမ်ား ႀကီးစုိးေသာကာလ၊ လက္နက္အားကုိး ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးစိုးေသာကာလ၊ ဖိႏွိပ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အားကုိးေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးစုိးေသာကာလမ်ားအျပင္ အနစ္နာခံအညၾတႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားလည္း ရွိၾက သည္။


မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ သင္ဒီႏုိင္ငံအတြက္ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီဆုိလွ်င္ သင္ကုိယ္သင္ျပန္ၾကည့္ သင့္သည္။ သင္ဘယ္အမ်ိဳးအစားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္ပါသလဲ။

ေခတ္အဆက္ဆက္ ႏိုင္ငံေရး၊ ႏုိင္ငံေရးေလာက၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ကုိယ့္က်ိဳးစြန္႔ ႏိုင္ငံေရးသမားႏွင့္ ကုိယ့္က်ိဳးၾကည့္ႏိုင္ငံေရးသမားသာရွိခဲ့သည္။ ကုိယ့္က်ိဳးစြန္႔ႏိုင္ငံေရးသမား ကလည္း ကုိယ္က်ိဳးသာမက အလံုးစံုေပးဆပ္ေတာ့သည္။ လတ္တေလာအဆင္ေျပေစလုိ႔ အရာရာ အနစ္နာခံ သည္။ သုိ႔ေသာ္ေရရွည္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္မွာ အနည္းစုသာလွ်င္ရွိသည္။ ယင္းႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ ကိုယ္က်ိဳးၾကည့္ႏိုင္ငံေရးသမား။ သူကရွင္းသည္။ ကုိယ့္အတြက္ အဆင္ေျပဖုိ႔ ဘာမဆုိလုပ္မည္။ က်န္တာ ကုိယ္ႏွင့္မဆုိင္။ အခြင့္သာလုိက္ ေလွႀကံဳလုိက္မည့္လူမ်ိဳးသာျဖစ္သည္။

ယခင္ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ကိစၥခဏဖယ္ခြာၾကည့္မည္။ အနာဂတ္ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ကိစၥ ခဏဆြဲယူၾကည့္ မည္။ တစ္ရွိန္ထိုး တုိးတက္ေနသည့္ ကမၻာႀကီးႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းၾကမည္။ ေခတ္မွီမွီ ကမၻာၾကည့္ၾကည့္ၾကမည္ ဆုိလွ်င္ သင္ကုိယ္တုိင္ နားလည္သိရွိဖုိ႔လုိလာသည္။ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္ဖုိ႔လုိလာတယ္။ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ၾကည့္ဖုိလုိလာသည္။ အဓိကအားျဖင့္ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံႏိုင္ဖုိ႔လုိလာသည္။

၂၀၀၀ ခုႏွစ္ကတည္းက နည္းပညာေပါက္ကြဲမႈအရွိန္ေၾကာင့္ ကမၻာေပၚတြင္ ကုိယ္ပုိင္အတတ္ပညာမ်ား ကုိ ထိန္ခ်န္လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားျခင္းကား မစြမ္းသာေတာ့ေပ။ ရွိေနသည့္ မူေဘာင္အတြင္းမွ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အုိင္ဒီယာမ်ားထည့္ေပါင္းၿပီး အသစ္ဖန္တီးႏိုင္ဖုိ႔လုိသည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားလည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္းပင္။ ေမွာက္ေက်ာက္တင္ခံႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေရွရည္ရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္ ကုိယ္တုိင္သိရွိနားလည္ တီထြင္ၾကံဆယွဥ္ ၿပိဳင္ျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ ေခတ္မွီမွီကမၻာၾကည့္ၾကည့္ျမင္ႏိုင္မည္။

အခြင့္သာခုိက္ ေလွၾကံဳလုိက္ျခင္းသည္ အမ်ားႏွင့္ေရာေနသည့္အခါေကာင္း၏။ တစ္ကုိယ္တည္းရုန္းရ သည့္အခါ အေျဖေပၚလာသည္။ မယံုမရွိေလႏွင့္ ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၆ အတြင္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလာကကုိ ေလ့လာ လွ်င္ အထင္းသားေတြ႕ႏိုင္သည္။

logo-f
ကုိယ့္ကုိကုိယ္ေမးၾကည့္ပါ။ သင္ဘယ္လုိႏိုင္ငံေရးသမားမ်ိဳးလုပ္မွာလဲ။ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံမွာလား။ ေလွၾကံဳလုိက္အံုးမွာလား ….

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.