ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး

0
7868
ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္ (၂၀၁၅)ခုႏွစ္တြင္ ျပည့္ၿပီးေနာက္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလမ္းညႊန္ခ်က္(၁၆)ခ်က္ ထြက္ေပၚလာသည္။<!--more-->


လြတ္လပ္မွ်တၿပီး ေကာင္းမြန္စြာေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္ႏိုင္ကာ က်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး တရားေရးဆုိင္ရာ တန္း တူညီမွ်မႈ၊ ၿမိဳ႕ျပမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈစသည္မ်ားပါ၀င္ေသာ ကုလသမဂၢ၏ ေရရွည္တည္တံ့ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး ဆုိင္ရာအခ်က္(၁၆)ခ်က္အေပၚတြင္ တစ္ကမၻာလံုးက သာတူညီမွ်စြာ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ သည္။
တစ္ဖက္တြင္ ျပည္နယ္၏ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ကား ဘယ္လုိနည္း။ ဘယ္ပံုနည္း။ အစုိးရသစ္တက္ခါစျဖစ္သည့္အတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ကုိ မစဥ္းစားရေသးေစကာမူ ကုိယ္တာ၀န္ယူမည့္ငါးႏွစ္သာမက ေနာက္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအထိ တည္တံ့ႏိုင္မည့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ရန္ ျပင္ဆင္သင့္ၿပီျဖစ္သည္။
အဓိကအားျဖင့္ တေျပးညီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ၊ ေဒသခံမ်ား ၏ အခြင့္အေရး၊ ျပည္နယ္စီးပြားေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ လူငယ္မ်ား၏ ဗလငါးတန္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားကုိ ထိထိ ေရာက္ေရာက္သယ္ေဆာင္သြားႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္အဆင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္တုိင္းတာထားသင့္ၿပီျဖစ္သည္။
ဤသုိ႔မွလည္း မွတ္ေက်ာက္တင္ခံႏိုင္ၿပီး တာ၀န္ယူႏိုင္စြမး္ရွိေသာ အစုိးရျဖစ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာငါးႏွစ္သက္တမ္းတာ၀န္ယူသည့္ အစုိးရ၏ အေျခအေနဖန္တီးမႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ေလ့လာရေသာ ေရရွိဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္မဟုတ္ တစ္ကုိယ္ေရ တစ္၀ုိင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးျဖစ္ခဲ့သည္မွာ လက္ရွိအေျခ အေနမ်ားကုိ ၾကည့္လွ်င္ သိသာပါသည္။
က႑အလုိက္ တာ၀န္ယူမႈရွိနေသာ ျပည္နယ္အစုိးရအေနျဖင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေရးဆြဲျပဌာန္းရမည့္အခ်ိန္ေရာက္ၿပီျဖစ္သည္ဟု တုိက္တြန္းခ်င္သည္။
မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲေရးကိစၥသည္ ျပည္နယ္တစ္ခုထဲအတြက္သာလွ်င္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္တြင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ ႏွံမႈမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ က႑စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အခရာက်သည္ျဖစ္ ေနရာ အစုိးရသစ္၏ လုပ္ႏိုင္စြမ္းအရွိဆံုးကာလျဖစ္သည့္ အစုိးရသက္တမ္းကနဦးကာလတြင္ စတင္လုိက္ျခင္း အားျဖင့္ ႏိုင္ငံသားတုိ႔၏ လက္သန္းတန္ဖုိးေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းရြက္သလုိျဖစ္လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
ျဖစ္စဥ္ကားလြယ္ကူပါသည္။ ေရရွည္တည္တံ့ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ မူ၀ါဒေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႕ တစ္ခုဖြဲ႕စည္းပါ။ အဖြဲ႕၀င္မ်ားကုိ မခန္႔အပ္ပဲ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားပါေစ။ အစိုးရ၏တာ၀န္မွာ ထုိအဖြဲ႕ေကာင္းစြာလည္ပတ္ႏိုင္ရန္ စီမံႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ ရန္ပံုေငြအခ်ိဳ႕သာလွ်င္ျဖစ္သည္။
ဒီမုိကေရစီကာလပင္ျဖစ္သည္။ အျခားေသာျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းမ်ားတြင္ မရွိေသးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ျခင္းျဖင့္ မိမိတုိ႔ အစုိးရ၏ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံျခင္းအစီအစဥ္ကုိ စတင္ႏိုင္ပါရန္ ေလးနက္စြာ တုိက္တြန္း ခ်င္ပါသည္။

logo-ios-280x96

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.