သမၼတရံုး၏ညႊန္ၾကားခ်က္ကိုေက်ာ္လြန္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏နႈတ္မိန္႔ျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္သည္ဟုဆုိုေသာ သန္း(၁၀၀၀)တန္ ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္း

0
888

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ေမ ၄

ဘတ္ဂ်က္ က်ပ္သန္း(၁၀၀၀)ခန္႕သံုးစြဲထားသည့္ ေအာင္သေျပ – ႏွစ္ကရင္ ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းကို တင္ဒါမေခၚပဲ ကုမၸဏီအားလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးအပ္ရျခင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က နႈတ္မိန္႔ျဖင့္ခြင့္ျပဳတာေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံက ေမလ (၃)ရက္ေန႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧျပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ Mini ဘတ္ဂ်က္တြင္ ေအာင္သေျပ – ႏွစ္ကရင္ ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းပိုင္း ေဆာင္ရြက္မႈသည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ညီ မညီ မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆံုျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးမွ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေမးခြန္းေမးျမန္းရာမွ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မွျပန္လည္ေျဖဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုယ္စားလွယ္မွေမးခြန္းထုတ္ျခင္း
++++++++++++++++++++++

ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာနတို႔မွ ေအာင္သေျပ-ႏွစ္ကရင္လမ္းပိုင္းလုပ္ငန္းအား Southern Myanmar Development (SMD) ကုမၸဏီအား တာဝန္ေပးေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ရာတြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေစေရးအတြက္ မည္သည့္စည္ကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့လဲဟု ကိုယ္စားလွယ္မွ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

မိုးတြင္းကာလျဖစ္သည့္အတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္အခ်ိန္တိုးေတာင္းသျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ ကတ္ဘိနက္အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့တာပါဟု စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္က ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ေျဖၾကားခ်က္အေပၚ ကိုယ္စားလွယ္မွ ၁/၂၀၁၇ တင္ဒါလုပ္ထံုးလုပ္နည္း အပုဒ္(၆)အရ ကတ္ဘိနက္အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ ကြဲလြဲေနသည္ဟု ဆက္စပ္ေမးခြန္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ေဒါက္တာေအးဇံက “ဒါက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ပါ၊ မီနီဘတ္ဂ်က္ဟာ တင္ဒါကင္းလြတ္ခြင့္ရွိပါတယ္”ဟု ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေပၚ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

တင္ဒါမေခၚပဲေဆာင္ရြက္ရျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ နႈတ္မိန္႕ျဖင့္ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖစ္ျပီး Mini ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္သည့္အတြက္ တင္ဒါကင္းလြတ္ခြင့္ရွိတာေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ျဖစ္သည္ဟု ၄င္းကေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးမွ “ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၁/၂၀၁၇ ဒီလုပ္ထံုးလုပ္နည္း ညႊန္ၾကားခ်က္ကို မီနီဘတ္ဂ်က္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိပါတယ္လို႔ ဘယ္တုန္းက ညႊန္ၾကားၿပီးေတာ့ ဘယ္စာအမွတ္နဲ႔ ထြက္ခဲ့လဲဆိုတာ က်ေနာ္အား ေျဖၾကားေပးပါ”ဟု ဆက္စပ္ေမးခြန္းအျဖစ္ ထပ္မံေမးျမန္းခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ျပန္လည္ေမးျမန္းခဲ့သည့္အေပၚတြင္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မွ တိတိက်က်ျပန္လည္ေျဖၾကားႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

တင္ဒါလုပ္ထံုးလုပ္နည္း
+++++++++++++++

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွထုတ္ျပန္ထားေသာ ၁/၂၀၁၇ တင္ဒါလုပ္ထံုးလုပ္နည္း အပိုဒ္(၆) ေဖာ္ျပခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၊ဌာန ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ တင္ဒါလုပ္ငန္းမ်ားကို သမၼတရံုးႏွင့္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ ေဆာက္ရြက္ရမွာျဖစ္ျပီး တိုင္းေဒသၾကီး / ျပည္နယ္အဆင့္ဌာန အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ တင္ဒါလုပ္ငန္းမ်ားအား တိုင္းေဒသၾကီး / ျပည္နယ္အဆင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၏သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

တင္ဒါလုပ္ထံုုးလုပ္နည္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁/၂၀၁၇ တြင္ က်ပ္ ၁၀ သန္းေအာက္တြင္ တင္ဒါေခၚယူရန္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း က်ပ္ ၁၀ သန္းအထက္တြင္ သတ္မွတ္တင္ဒါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ကို္ယ္စားလွယ္ရဲ႕သေဘာထား
++++++++++++++

“ တင္ဒါမေခၚပဲနဲ႔ေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႕က ကတ္ဘိနက္ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်ၿပီးေတာ့ ကုမၸဏီတစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ေစဖိို႔ ၁/၂၀၁၇ အပိုဒ္၆က ခြင့္ျပဳထားျခင္းမဟုတ္ပါဘူး”ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးကေျပာသည္။

ဝန္ၾကီးနွစ္ပါး၏ေျဖဆိုမႈသည္ ကြဲလြဲမႈေတြရွိေနျပီး စည္ပင္ဝန္ၾကီးမွ ၁/၂၀၁၇ အပိုဒ္(၆) ကို ကိုးကားေျဖဆိုခဲ့တာျဖစ္ျပီး ယင္းအေပၚ ဆက္စပ္ေမးခြန္းထုတ္လိုက္သည့္အခါတြင္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မွ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့့္ ျပန္လည္ေျဖဆိုတာေၾကာင့္ အေျဖ(၂)မ်ိဳးျဖစ္ေနသည့္အတြက္ အားရေက်နပ္မႈမရွိဟု ၄င္းကထပ္မံေျပာဆိုသည္။

လုပ္ပိုင္ခြင့္ရသည့္ကုမၸဏီ
+++++++++++++

အဆိုပါ ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းပိုင္း၏ ၄ မိုင္ ၃ ဖာလံုရွိ ေျမသားတာေဘာင္ခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ ၁ မိုင္ ၄ ဖာလံုရွိ ကြန္ကရစ္ လမ္းခင္းျခင္းကို သန္း ၁၀၀၀ ျဖင့္ ယင္းေဒသတြင္ လွ်င္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ Southern Myanmar Development (SMD) ကုမၸဏီအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

SMD ကုမၸဏီက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီတြင္ ေရၿမိဳ႕၊ ေျမာက္ပိုင္း (ခြဲ) ေဒသအတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ား ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး စီမံကိန္းအတြက္ IPP Power Plan (သေျပ) ႏွင့္ 33/11kV 10MVA (လမိုင္း) ဓာတ္အားခြဲ႐ံုကို ပႏၷက္တင္၍ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းကို မြန္ျပည္နယ္အစိုးရမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အထူးစီပြားပြားေရးဇုန္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ရန္ ေဖာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းစီပြားေရးဇုန္တြင္ SMD ကုမၸဏီမွအေကာင္ထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ Southern Myanmar Development (SMD) ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း ၊ ျပည္နယ္စက္မႈဇုန္ ၊ငါးလုပ္ငန္းဇုန္ ၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ၊ အိမ္ယာစီမံကိန္း ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရပိုင္ စီမံခန္႔ခြဲဇုန္ တို႔ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း – ေနာင္ခန္႔
ဓါတ္ပံု – ေရႊ႐ိုး

Please follow and like us:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.